Nieuws van Bonaire

Aanpassing tarieven 2022 jaarlijkse bijdrage Kamers van Koophandel en Nijverheid BES | Advertentie

Naar aanleiding van door individuele ondernemers en collectieve belangenbehartigers geuite zorgen en geleverde feedback over de hoogte van de nieuwe tarieven voor de jaarlijkse bijdrage, en gelet op het feit dat er sinds de vaststelling van de hoogte van het basistarief al enige tijd is verstreken, hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES (hierna: de Kamers) nogmaals gekeken naar de uitgangspunten en de parameters die ten grondslag lagen aan de vaststelling van de hoogte van het basistarief.

De berekeningen op basis waarvan het basistarief van USD 80 werd vastgesteld werden gedaan in mei 2020, ten tijde van de eerste golf van de Covid-19-pandemie, toen nog niet duidelijk was hoe de steunmaatregelen eruit zouden gaan zien en zouden gaan uitpakken, en men uitging van een lagere gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal inschrijvingen en een stijging van het aantal opgeheven ondernemingen en faillissementen als gevolg van de Covid-19-pandemie ten opzichte van voorgaande jaren. Uit een grondige analyse door de Kamer van Koophandel Bonaire is gebleken dat de omstandigheden dusdanig zijn veranderd ten opzichte van de situatie in mei 2020, dat een aanpassing van het basistarief gerechtvaardigd is. Op basis van een actuele inschatting, wordt het basistarief nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 verlaagd van USD 80 naar USD 60.

De tarieven voor de jaarlijkse bijdrage voor 2022 worden hierdoor als volgt aangepast:

Gedurende het jaar zal worden gemonitord hoe de voorgestelde wijziging uitpakt voor zowel de ondernemers als de Kamers. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, zal opnieuw besluitvorming plaatsvinden over de hoogte van het basistarief voor de jaren erna.

Met betrekking tot het in de ontvangen feedback veelgehoorde verschil met Europees Nederland, waar de jaarlijkse bijdrage voor het ingeschreven staan in het handelsregister per 2013 is afgeschaft, geldt dat deze afschaffing destijds is gedaan ter compensatie van belastingmaatregelen waardoor de ondernemer meer belasting ging betalen. De ondernemer in Europees Nederland is daardoor per saldo blijven betalen voor het ingeschreven staan in het handelsregister. Het onafhankelijke karakter van de Kamers van Koophandel is van belang om hun specifieke taken goed te kunnen uitvoeren. Om deze reden blijft een jaarlijkse bijdrage voor de Kamers van Koophandel in Caribisch Nederland gehandhaafd in de wetgeving.

Organisaties die de jaarlijkse bijdrage reeds aan de Kamers hebben betaald of die gedurende 2022 een nieuwe inschrijving hebben gedaan, zullen het teveel betaalde gerestitueerd krijgen. Zij zullen hierover actief door de Kamers worden benaderd. De facturen voor de jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2022 zullen uiterlijk in de maand mei 2022 verstuurd worden.

De Kamer van Koophandel Bonaire betreurt dat ondernemers op Bonaire ongemak hebben ondervonden vanwege de per 1 januari 2022 ingevoerde wetswijziging en de hieruit voortvloeiende nieuwe tarieven, en biedt hiervoor haar oprechte excuses aan.

De Kamer van Koophandel Bonaire heeft zich hard ingezet om deze tariefsaanpassing te realiseren en zal zich blijven inzetten voor de ondernemers van Bonaire. Uiteraard blijft de Kamer van Koophandel Bonaire beschikbaar voor feedback van ondernemers.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo