Nieuws van Bonaire

Veel verwarring over nieuwe toeristenbelasting

KRALENDIJK- Berichten over de nieuwe toeristenbelasting die per 1 juli van dit jaar geheven zou worden voor toeristen die het eiland bezoeken, hebben op Goede vrijdag zowel geleid tot veel ophef, als veel discussie. 

Opvallend is dat zelfs onder de leden van de eilandsraad, onduidelijkheid bestaat over welke tekst nu uiteindelijk is aangenomen en in hoeverre een voorgelegd amendement nu heeft geleid tot een wezenlijk andere regeling dan eerst werd beoogd.

Sommige eilandsraadsleden zijn van mening dat de aangenomen verordening alleen een wijziging heeft gebracht in het bedrag van de belasting. Daar waar eerst werd gesproken over een belasting van 50 dollars, zou dit zijn verhoogd naar 75 dollar. 

Nultarief?

De verwarring bestaat vooral over de van toepassing zijnde bepaling voor toeristen die vaker dan één maal per jaar binnenkomen. 

De tekst van de oorspronkelijke Memorie van Toelichting vermeldde bij de artikelsgewijze toelichting: “Tot slot geldt er een nultarief voor de bezoeker die in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvang van he! verblijf al een keer toeristenbelasting heeft voldaan. Het bestuurscollege acht het onwenselijk dat een terugkerende bezoeker binnen 12 maanden meer dan eenmaal toeristenbelasting betaalt”.

In de tekst van de verordening die deze week werd aangenomen door de eilandsraad zou nadrukkelijk worden gesteld dat de belasting voor niet-ingezetenen van toepassing zou zijn voor elke keer dat de niet ingezetene Bonaire binnenkomt en zou niet langer sprake zijn van een nihiltarief indien die ingezetene de bewuste belasting al eerder heeft voldaan. Het persbericht van het Openbaar Lichaam Bonaire, uitgestuurd op donderdag, maakt ook melding van elke binnenkomst. Een lezing die op donderdagavond ook door gedeputeerde Hennyson Thielman wordt bevestigd. 

Opheldering

Vanuit het Openbaar Lichaam is op vrijdag geen nadere toelichting gegeven op de diverse lezingen van de exacte tekst en wat nu de exacte werkwijze zal zijn. Indien het nultarief inderdaad verdwenen is in de uiteindelijke verordening is wel de vraag door wie daarop is aangedrongen. Bestuurspartijen MBP en UPB wassen hun handen in onschuld, maar het zijn de raadsleden van deze twee partijen die de amendementen hebben ingediend. 

Duidelijk is wel dat het niet zozeer hotelgasten zijn die het grootste nadeel zullen ondervinden van de nieuwe regeling. Hotelgasten betalen straks immers geen logeergastenbelasting meer, noch autoverhuurbelasting. 

Het meeste nadeel van de nieuwe regeling lijken vooral familie en vrienden te zijn die op bezoek komen van mensen die op het eiland wonen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo