Nieuws van Bonaire

Junior Rangers schrijven petitie op World Wetlands Day

Junior Rangers schrijven petitie op World Wetlands Day
Lac Cai, foto: Inge Poorthuis

KRALENDIJK – Op 2 februari is het World Wetlands Day. STINAPA viert dit al vele jaren en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aandacht te vestigen op het belang van de bescherming van deze gebieden op Bonaire.

Dit jaar hebben het NME-team en de Junior Rangers een petitie opgezet. Met een oproep aan de lokale samenleving om deze petitie te ondertekenen heeft het team als doel het verkrijgen van 100 handtekeningen om dit te ondersteunen zodat het manifest aangeboden zal worden aan de gezaghebber Rijna.

De petitie is hier online te ondertekenen: https://chng.it/4jjx5WTp

De brief luidt als volgt:

Met deze brief willen wij het enorme belang van onze wetlands onder uw aandacht brengen. Ons eiland is gezegend met het bezit van vele rijke en prachtige wetlands. Ze zijn onmisbaar voor de ecosystemen op ons eiland en het welzijn van de bevolking. Nu de wereldwijde klimaatverandering steeds meer en steeds ernstiger invloed heeft op ons dagelijks leven, wordt het nog duidelijker dat we deze gebieden moeten beschermen, beheren en herstellen. Het secretariaat van de Overeenkomst van Ramsar en de Verenigde Naties roepen daarom op tot actie. Er is geld, menskracht en politieke wil nodig om te voorkomen dat wetlands verdwijnen en om aangetaste gebieden te herstellen.

Dit geldt zowel voor wetlands die beschermd zijn door de Ramsar Overeenkomst vanwege hun internationale betekenis als voor wetlands die (nog) niet beschermd zijn. Tot de eerste categorie behoren het Nationaal Park Washington Slagbaai, Klein Bonaire, het Pekelmeer en Lac. Andere watergebieden van grote waarde zijn: Saliña Frans, Saliña Tam, Saliña di Vlijt, Dam Aruba, Washikemba, Lagun, Dam Onima en het zoetwatermeer bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Saliña’s zijn van groot belang voor de bescherming van het onderwaterpark tegen erosie en als habitat voor talrijke watervogels. Ook de Dam Aruba en het zoetwatermeer bij de rwzi trekken veel vogels aan. Al deze watergebieden dragen bij aan de identiteit van ons eiland en de aantrekkingskracht op toeristen, vakantiegangers en vogelaars. In verband met klimaatverandering, zeespiegelstijging en erosiebestrijding is ook de gehele zuidelijke kuststrook van Punt Vierkant tot Bakuna van vitaal belang. Gelukkig zijn er niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met het herstel en de uitbreiding van de mangrovebossen. Op deze manier wordt CO2 vastgelegd, een barrière gevormd tegen het zeewater en het koraalrif beschermd tegen erosie.

Rocargo

Uiteraard is er voor lokale en nationale overheden een belangrijke rol weggelegd bij de bescherming, het beheer en het herstel van onze watergebieden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat een aantal van onze watergebieden sinds 1980 de status van Ramsar-gebied heeft. Vorig jaar nog werden de afzonderlijke Ramsar-gebieden Slagbaai en Gotomeer, samen met al het omliggende land, samengevoegd tot één groot Ramsar-gebied “Washington-Slagbaai”, dat zes saliñas omvat. De jaarlijkse World Wetlands Day op 2 februari, die door de Verenigde Naties wordt erkend, benadrukt het belang van watergebieden voor het leven op onze blauwe planeet. Dergelijke levende natuurmonumenten moeten goed worden beheerd en onderhouden.

De ondertekenaars van deze brief doen een beroep op onze plaatselijke bestuurders om zorgvuldig om te gaan met de watergebieden op ons eiland. Naast een beschermde status betekent dit ook aandacht besteden aan beheer en het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor. In een tijd waarin toenemende bevolkingsgroei, recreatie en toerisme deze gebieden steeds meer onder druk zetten en de klimaatverandering zich doet voelen, is duurzaam beheer onmisbaar. In dat licht hopen de ondergetekenden dat u, als plaatselijke bestuurders, de aanneming zult bevorderen van het Natuurplan Bonaire en het Milieuprogramma Bonaire met de uitvoeringsplannen voor het duurzame beheer van onze watergebieden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo