Nieuws van Bonaire

Vergunningen voor eindejaarsactiviteiten

KRALENDIJK – De gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat vanwege de situatie met COVID-19 er wijzigingen zijn in activiteiten die toegestaan zijn in de periode van 17 december 2021 t/m 12 januari 2022.

De gezaghebber benadrukt dat er op dit moment niet voorzien kan worden hoe de situatie met COVID-19 zal zijn in december van dit jaar en januari 2022. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met de regels m.b.t. COVID-19 die op dat moment van kracht zijn. Dit kan betekenen dat u een vergunning die u hebt gekregen niet kan gebruiken vanwege de situatie met COVID-19 die zich op dat moment kan voordoen.

Alle verzoeken voor vergunningen en kennisgevingen in het kader van de Algemene Politie Keur en buffetvergunning voor activiteiten in de periode van 17 december 2021 t/m 12 januari 2022 moeten uiterlijk 17 november 2021 digitaal worden ingediend via de website https://bonairegov.com/ondernemers/vergunningen. Indien het niet mogelijk is de aanvraag digitaal in te dienen, kan contact op worden genomen met de afdeling Juridische en Algemene Zaken aan de J.A. Abraham Boulevard 27. Dit betreft onder andere verzoeken voor een vergunning voor het organiseren van een openbare vermakelijkheid, een voor het publiek toegankelijke activiteit en/of het maken van muziek, bijvoorbeeld in geval van optredens van gaita, aguinaldo, barí en tambu groepen. Hieronder vallen ook de verzoeken voor een buffet vergunning.

Geen vergunning wordt verleend voor optredens van muziekgroepen op de navolgende plaatsen; de gehele Kaya Korona, Ons hoekje te Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia, Hoek Kaya L.D. Gerharts/ Kaya Lib. Simon Bolivar (voorheen Swiss Châlet en Super Corner), de hoek Kaya Grandi en Kaya L. D. Gerharts (Centro), Kaya Noord en Zuid Nikiboko en Kas di Hadrei, (Cosy Corner) aan de Kaya Minguel Pourier. Optredens bij de “kiosk”op de Plaza di Fraternan di Tilburg zijn slechts toegestaan op zondagen, doch niet tijdens uren waarop in de San Bernardo Kerk kerkdiensten worden gehouden.

Minimaal twee dagen voor een optreden dient dit optreden bekend te worden gemaakt aan de verkeersafdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland. In geval van een optreden bij de “kiosk” op de Plaza di Fraternan di Tilburg dient dit tenminste een week van tevoren aan de verkeersafdeling van het Korps Politie bekend gemaakt te worden.

De gezaghebber maakt tevens bekend dat voor het verkopen en het afsteken van vuurwerk door bedrijven e.d. op of langs de openbare weg een (vent)vergunning vereist is. Geïnteresseerden dienen een aanvraag hiertoe uiterlijk 19 november 2021 in te dienen bij de afdeling juridische en algemene zaken, aan de J.A. Abraham Blvd # 27. Naast de aanvraag voor deze (vent)vergunning dient conform artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire, activiteiten verband houdende met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk gemeld te worden aan het bestuurscollege.

In verband met de kosten voor de schoonmaak dient de verzoeker vooraf contact op te nemen met Selibon N.V. (717-8159). Bij de aanvraag dient een bewijs overgelegd te worden dat de schoonmaakkosten of een waarborgsom zijn voldaan. 

Met deze regeling wordt beoogd vooraf een beeld te krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de periode van 20 december 2021  tot en met 12 januari 2022  in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.

Voor het aanvragen van de vergunningen dient gebruik gemaakt te worden van een formulier, te vinden op de website https://bonairegov.com/ondernemers/vergunningen. Personen die vóór  19 november 2021 een verzoek hebben ingediend voor een APK- en/of buffetvergunning moeten deze vergunning uiterlijk 22 december 2021 ophalen bij de afdeling juridische en algemene zaken, aan de J.A. Abraham Blvd # 27. 

Zonder in het bezit te zijn van een daartoe vereiste vergunning bent u in overtreding. In geval van overtreding wordt er bestuurlijk dan wel strafrechtelijk maatregelen getroffen jegens de overtreder.

Na 19 november 2021  worden geen verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen voor activiteiten gepland in de periode van 17 december 2021 tot en met 12 januari 2022 in behandeling genomen. 

De Gezaghebber verzoekt een ieder rekening te houden met bovenstaande termijnen en deze in acht te nemen. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling juridische en algemene zaken, telefoonnummer 717 5330, tst. 2130 of tst. 2271. 

Deel dit artikel