Nieuws van Bonaire

Verduidelijking en uitbreiding of aanscherping in zorgpakket

Verduidelijking en uitbreiding of aanscherping in zorgpakket

KRALENDIJK – Met ingang van 1 juli 2021 is de Regeling aanspraken zorgverzekering BES (‘Raz BES’) op een aantal onderdelen gewijzigd. Het gaat om verduidelijking van een aantal aanspraken en om uitbreiding of aanscherping van enkele bepalingen. 

Door een aantal artikelen te specificeren ontstaat er daarnaast geen willekeur in de vergoedingen, maar wordt er een duidelijke lijn getrokken over dat wat vergoed wordt en dat wat niet vergoed wordt. 

Hieronder een selectie van de gewijzigde artikelen. 

Wel vergoed

Tandheelkundige behandeling

De verzekerde heeft aanspraak op het ontstekingsvrij maken van de mond indien dit noodzakelijk is voor medische behandeling. Hiervoor is voorafgaande toestemming nodig.

Uitgebreid

Bijdrage door gepensioneerden aan langdurige zorg  

Met de huidige wijziging is nu geregeld dat niet het volledig pensioenbedrag naar de zorginstelling gaat, maar dat een deel bij de belanghebbende blijft (bestemd voor ‘zak- en kleedgeld’). 

Anticonceptie

De vergoeding van hulpmiddelen ter voorkoming van een zwangerschap is uitgebreid. Ook hormoon-houdende ringen worden nu vergoed. 

Verduidelijking en aanscherping

Second Opinion

Wanneer een verzekerde twijfels heeft over een behandeling bij een zorgverlener, kan in overleg met de betreffende zorgverlener en het Zorgverzekeringskantoor BES een second opinion worden aangevraagd bij een andere zorgverlener. De second opinion dient plaats te vinden in het Caribische deel van het Koninkrijk, het betreft een éénmalig consult uitsluitend op basis van de gegevens uit het door verzekerde verstrekte dossier. Aanvraag voor een second opinion gebeurt via de verwijzer.

Eerstelijnspsychologische zorg

Om in aanmerking te komen voor vergoeding voor eerstelijns psychologische zorg moet er een duidelijke diagnose (stoornis) volgens de DSM V worden gesteld. Ernstige klachten die naar verwachting meer dan negen behandelingen vergen, vallen niet onder de eerstelijns psychologische zorg, maar onder medisch-specialistische zorg.

IVF behandelingen

De definitie van IVF-behandelingen is in lijn gebracht met de definitie in het Besluit Zorgverzekering van Nederland. Hiermee is verduidelijkt dat het ongedaan maken van sterilisatie geen onderdeel uitmaakt van een IVF-behandeling en daarmee niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

Ooglaseren 

Ooglaseren ten behoeve van refractiecorrectie, om ervoor te zorgen dat een verzekerde geen bril of lenzen meer nodig heeft, wordt niet vergoed.

Medische pedicuren

Aanvragen voor medische pedicuren zullen voorzien moeten worden van een onderbouwde diabetische voet risico classificatie, bedoeld in de Richtlijn Diabetische voet van de Federatie Medisch Specialisten.

Fysiotherapie en oefentherapie 

De vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie zijn aangepast op basis van vergoedingen in Europees Nederland.

Logopedie

Aanvragen dienen aan bepaalde eisen te voldoen. De Raz BES is op dit punt verduidelijkt. Verder staat nu ook in de Raz BES dat logopedische zorg niet de zorgvragen betreft die betrekking hebben op taalproblemen die door middel van regulier onderwijs kunnen worden verholpen, zoals tweetaligheid of taalachterstanden.

Pruiken 

Pruiken zullen alleen worden vergoed wanneer een medische aandoening of een medische behandeling de oorzaak is van blijvende of langdurige, gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid.

Raz BES (Regeling aanspraken zorgverzekering BES)

Voor meer informatie over de Regeling aanspraken zorgverzekering BES 2021 graag op volgende link klikken:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0029442/

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo