Nieuws van Bonaire

Bonaire wapent zich tegen georganiseerde criminaliteit

Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire

KRALENDIJK – Zes organisaties hebben besloten de handen ineen te slaan om de strijd op Bonaire tegen de georganiseerde criminaliteit te intensiveren. Het Openbaar Ministerie BES, het Korps Politie Caribisch Nederland, de Kustwacht Caribisch gebied, de Koninklijke Marechaussee, de Douane en het openbaar lichaam Bonaire hebben een intentieverklaring getekend om een zogeheten multidisciplinair samenwerkingsverband aan te gaan.

Gezaghebber en initiatiefnemer Edison Rijna spreekt van een belangrijke stap in het veiliger maken van Bonaire. “Natuurlijk wordt er naar aanleiding van incidenten al samen gewerkt. Maar om echt een vuist te maken tegen professioneel georganiseerde criminelen is structurele samenwerking nodig zodat de opsporingsdiensten ook proactief kunnen optreden. Wij willen Bonaire zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor mensen en organisaties met slechte bedoelingen.”

De samenwerking krijgt concreet gestalte in de vorm van de zogeheten Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB). Bij de zuidpier zal ten behoeve van de samenwerkende diensten een steunpunt worden ingericht. Vandaar uit kunnen maritieme patrouilles plaatsvinden, maar ook search and rescue-operaties worden uitgevoerd. Naast ruimte om varend materieel  te stallen, wordt in de directe omgeving ook een kantoor ingericht. Er wordt naar gestreefd deze faciliteit in augustus volgend jaar in gebruik te nemen. Ook de uitwisseling van informatie maakt deel uit van de samenwerking.

“We moeten niet zo naïef zijn te denken dat criminele organisaties Bonaire links laten liggen. Ik maak mij al jaren zorgen over signalen die ik krijg dat verkeerde kringen hun oog op ons eiland laten vallen. Mijn zorgen zag ik bevestigd in de ‘Geïntegreerde risicoanalyse Caribisch Nederland’ van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid die in mei vorig jaar is verschenen. Daarin wordt gewaarschuwd voor de ondermijnende effecten zoals de aantasting van onze democratische rechtstaat en ontwrichting van de samenleving.”

De door de onderzoekers in kaart gebrachte criminele activiteiten hebben onder meer betrekking op de handel en smokkel van drugs, wapens en mensen, alsmede het witwassen van het met deze activiteiten verdiende geld. Een groot deel hiervan speelt zich af in het maritieme domein. Elk van de partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend, hebben de afgelopen jaren hun aandacht op deze sector verhoogd. Maar ieder voor zich is ook tot de conclusie gekomen effectiever te zijn als er meer samenhang komt in de aanpak.

Een gezamenlijke projectgroep gaat het plan verder uitwerken. “Wij hebben met elkaar de ambitie uitgesproken om de maritieme grensbewaking van Bonaire de komende jaren sterk te verbeteren. Ongewenste invloeden uit criminele kringen mogen geen kans krijgen op ons eiland. Burgers, ondernemers en bezoekers moeten zich veilig kunnen voelen”, aldus gezaghebber Rijna. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo