Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: Tweede Kamerverkiezingen deel 3

Bij de Tweede Kamerverkiezingen – De programma’s III: Denk, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP

Lees HIER deel 1 waar de programma’s van VVD, PVV, DGG en CDA werden besproken. Deel 2 worden de programma’s besproken van GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie en is HIER terug te lezen.

Verkiezingsprogramma’s bestaan al zo lang als er politieke partijen zijn. Toen de eerste politieke partij van Nederland, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) werd opgericht in 1879 publiceerde de voorman van deze partij, Abraham Kuyper, de ideeën van deze partij onder de titel ‘Ons Program’.

De vijfde druk uit 1907 laat zien dat je een paar vrije dagen moest nemen om dat hele programma te lezen. Vijfhonderddrieëndertig pagina’s telde Ons Program maar liefst. 

Hoofstuk 19 heet Moederland en Koloniën en begint met een waarschuwing:

‘Bij het bespreken van de koloniale quaestie wenschen we met de uiterste behoedzaamheid te werk te gaan. Hiertoe toch maant én de aard dezer quaestie zelve, én niet minder het dissentieerende gevoelen, dat nog tot op den huidigen dag door invloedrijke en gewaardeerde mannen onzer richting, tot zelfs in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt gekoesterd en bepleit.’

Altijd al gedoe geweest dus, dat kolonialisme.

DENK – Denk anders – Samen zijn wij Nederland. DENK voor de toekomst

In het partijprogramma van DENK wordt gepleit voor een Minister van Inclusiviteit. Die minister heeft als ‘permanente taak inclusiviteit te bevorderen.’ Wat geen onlogische taakomschrijving is. 

De partij steunt bijna alles en iedereen, maar het woord Armenië zie je nergens staan.

DENK wil erkenning van de donkere bladzijden uit onze geschiedenis. Het koloniale verleden en het slavernijverleden hebben tot op de dag van vandaag grote invloed op het dagelijkse leven. DENK wil daarom:

 • Formele excuses van de Nederlandse regering voor het koloniale verleden en het slavernijverleden
 • Herstelbetalingen in de vorm van het ontplooien van projecten die ten goede komen aan landen waar Nederland een koloniale relatie mee heeft gehad
 • De mogelijkheid voor nakomelingen van tot slaaf gemaakten om gratis hun naam te veranderen
 • Keti Koti als erkende nationale feestdag en vrije dag 
 • Wettelijk vastleggen dat slavernij een misdaad is tegen de menselijkheid, zoals gedaan in de wet van Taubira in Frankrijk.
 • Een eerlijker perspectief op de geschiedschrijving bewerkstelligen, door een faculteit voor Afro-Caribische en Indische geschiedenis op te zetten
 • Migratieverleden, antidiscriminatie en het koloniale verleden worden kerndoelen in het onderwijs!

Op pag. 53 staat onder de kop Oog voor de noden van Caribisch Nederland dat DENK zich bekommert om de noden van Caribisch Nederland. DENK wijst een neokoloniale houding tegenover de drie landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en de drie gemeenten (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) uitdrukkelijk af.
De Nederlandse regering moet zich actief inzetten om de levensstandaard te verhogen en armoede ferm te bestrijden. 

Forum voor Democratie – Stem Nederland terug

Homo sapiens non urinat in ventum. Om maar te beginnen in de taal waarmee de leider van deze partij regelmatig indruk denkt te maken, gebruik ik deze uitdrukking, ‘Een wijs man urineert niet tegen de wind in’, als richtingaanwijzer. Wie op Forum stemt, pist op de democratie. 

De kern van het programma is ‘onze liefde voor Nederland’. 

Die liefde is gebaseerd op onze beschaving, onze geschiedenis en onze stedenbouw. De Joods-Christelijke traditie, de klassiek-humanistische wereld: al wat we geërfd hebben van eeuwenlang bouwen en broeden.

Daarom wil de partij ‘onze tradities en culturele identiteit behouden, zodat ook volgende generaties nog zullen leven in een land dat herkenbaar Nederlands is.’

Daar horen ‘geen excuses of smartengelden van de regering voor zaken die een ver verleden betreffen’ bij. 

Uiteraard.

Op pagina 40 staat onder de kop: Caribische eilanden en Suriname dat Forum voor Democratie de historische relatie met de overzeese gebiedsdelen wil handhaven en versterken. 

Natuurlijk is er geen tolerantie voor corruptie, zelfverrijking en machtsmisbruik op de Antillen.

De partij denkt dat ‘onze aanwezigheid in het Caraïbisch gebied toegang tot de enorme markten in Zuid-Amerika voor Nederland ontsluiten.

De Antillen zouden het ‘Florida van Nederland’ kunnen worden.’

Forum voor Democratie wil dat Nederland naar de maan gaat in 2040. Letterlijk in dit geval. De partij bouwt daarvoor een lanceerplatform op Aruba. En wil dat ding ook commercieel verhuren.

Partij voor de Dieren – Plan B. Idealisme is het nieuwe realisme

Het spreekt voor zich dat de Partij voor de Dieren zich om de natuur en de diersoorten van Caribisch Nederland bekommert. Al op pagina 17 staat een paragraaf met de titel: Bescherming Caribisch Nederlandse natuur.

Nederlandse gemeenten en eilanden met een grote soortenrijkdom aan planten en dieren. Er komen koraalriffen, zeldzame wilde orchideeën en meer dan 10.000 diersoorten voor, waaronder flamingo’s, leguanen en zeeschildpadden. Door overbevissing, klimaatverandering, verzuring van het oceaanwater door erin oplossend CO2, baggerwerkzaamheden, erosie, toerisme en slechte afvalwaterzuivering, wordt deze unieke natuur met haar vele diersoorten bedreigd.

Het is een taak van de Rijksoverheid om de natuur en de dieren te beschermen. Ook de koraalriffen moeten beschermd worden. De verkoop en import van oxybenzonhoudende zonnebrandcrèmes moet daarom verboden worden.

Sommige van de loslopende dieren, zoals ezels, honden en katten, zullen zich achter de oren krabben als ze verder lezen. ‘In het wild levende dieren en loslopende dieren op de eilanden, zoals ezels, honden en katten, krijgen optimale bescherming. Er komt een chipplicht voor honden en katten, en het Rijk financiert een sterilisatie- en castratieprogramma om de hoeveelheid zwerfdieren te verminderen.’

Maar de volgende regel zal ze geruststellen. De Rijksoverheid gaat voor voldoende financiering om gewonde, zieke en hulpbehoevende dieren op te kunnen vangen in gespecialiseerde opvangcentra.

Cruiseschepen behoren tot de grootste vervuilers van deze planeet. En dus komt er een extra belasting voor die schepen en wordt het aantal aanlegvergunningen beperkt.

Nederland biedt excuses aan voor het koloniale- en slavernijverleden. Het koloniale verleden krijgt een vaste plek in het lespakket. Betwist erfgoed wordt in kaart gebracht en we zoeken op democratische wijze een andere, zelfkritische omgang met dit erfgoed. Sinterklaas wordt een leuk feest voor álle kinderen: Zwarte Piet wordt afgeschaft, en vervangen door bijvoorbeeld roetveegpieten. Het koloniale verleden krijgt een vaste plek in het lespakket. 

50Plus – De kracht van PLUS

Het programma van 50Plus is kort en bondig. Als je alle belangrijke onderwerpen in 22 pagina’s wilt bespreken, moet je keuzes maken. Caribisch Nederland is daar de dupe van geworden. Het komt niet voor in het programma. 

Of ouderen met alleen AOW en een klein pensioen op de eilanden ook in aanmerking komen voor een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken zoals in Europees Nederland, is daarom niet duidelijk.

SGP – In vertrouwen

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat niet alleen uit grondgebied in Europa, maar ook uit landen in de Caraïbische Zee: Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bij Nederland horende eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De samenwerking verloopt lang niet altijd vlekkeloos, en sommige eilanden hebben moeite orde op zaken te stellen. Nederland moet de helpende hand bieden, vooral in praktische zin. 

De kop Orde binnen het Koninkrijk laat zien hoe de SGP naar Caribisch Nederland kijkt. Een blik die de titel van het programma op zijn minst curieus maakt. Drugs, criminaliteit en wanbestuur bepalen blijkbaar het beeld dat de partij heeft van Caribisch Nederland.

 • Binnen het Koninkrijk staat een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de verschillende landen voorop. Steun uit Nederland dient meer uit praktische dan uit financiële hulp te bestaan. 
 • Bij de besteding van de noodhulp na de verwoestingen die orkaan Irma aanrichtte, moet er goed op worden gelet of het geld inderdaad ten goede komt aan de bevolking en de opbouw van de samenleving. 
 • Een goede regeling voor geschillen tussen de landen binnen het Koninkrijk is absoluut noodzakelijk. Daarbij is betrokkenheid vanuit de verschillende landen onontbeerlijk omdat het land Nederland zelf ook belanghebbende is. De regering mag alleen afwijken van adviezen van de Raad van State over Koninkrijksgeschillen als daar goed gemotiveerde zeer zwaarwegende redenen voor zijn. 
 • Nederland moet niet schromen om in te grijpen als op een van de eilanden sprake is van slecht functionerend bestuur. Het aanstellen van een regeringscommissaris die gezaghebbend kan optreden, zoals op Sint-Eustatius is gebeurd, is in dergelijke gevallen aan te bevelen. 
 • Nederland draagt, samen met de andere landen, zorg voor bestrijding van mensen- en drugshandel en andere ondermijnende criminaliteit. Daarvoor is steun uit Nederland nodig. Voor de bestrijding van illegale migratie uit onder meer Venezuela geldt hetzelfde. Nederland blijft daarom investeren in versterking van de Kustwacht. 
 • In de strijd tegen criminaliteit is het belangrijk dat de landen zoveel mogelijk gelijke regels kennen om ondermijning van het gezag en het bestuur tegen te gaan. Gebeurt dat niet, dan trekt de zwakste schakel binnen het Koninkrijk de criminaliteit aan. 
 • Nederland moet aandringen op versterking van de controle op drugs op de vliegvelden en in de zeehavens van de landen van het Koninkrijk. 
 • De financiële positie van de meeste Caribische landen binnen het Koninkrijk en op de  Bes-eilanden is zorgelijk. Nederland moet niet schromen stevig in te grijpen om de begrotingsdiscipline op orde te krijgen. 

Naast het bestrijden van criminaliteit en slecht functionerende bestuurders lijkt het de SGP ook goed dat de BES-eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ruimte krijgen voor eigen ethische keuzes, bijvoorbeeld op het terrein van de bescherming van het leven of huwelijk en gezin. 

Wat volgens de SGP helpt bij de aanpak van (jeugd)problemen is een goede samenwerking met de plaatselijke kerken. Die kerken zijn ook belangrijk in het bestrijden van de armoede. Als ze dan toch bezig zijn met het ondersteunen van probleemgezinnen, kan die rol er wel bij. Al zegt de partij niet op welke manier. 

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 500 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.


Lees ook:

Deel dit artikel