Nieuws van Bonaire

Bonaire zet stappen in aanpak huiselijk geweld

Bonaire zet stappen in aanpak huiselijk geweld

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport heeft middelen ter beschikking gesteld om uitvoering te geven aan de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2017-2020.

Op grond van het bestuursakkoord werken de openbare lichamen en het
ministerie samen aan preventie, deskundigheidsbevordering, het versterken van de hulpverlening en het inrichten van een laagdrempelige meldstructuur voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zo is op Bonaire een opvang ingericht voor vrouwen en wanneer nodig hun kinderen, en worden er in de zorg- en veiligheidshuizen casussen besproken waarbij sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

In opdracht van het ministerie van VWS is een juridische handreiking opgesteld, dat een stappenplan bevat bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De handreiking draagt bij aan de kennis van professionals in verschillende beroepsgroepen over hun wettelijke bevoegdheden rondom het melden van vermoedens van kindermishandeling.

Deze handreiking wordt momenteel door Bonaire geïmplementeerd. Zij zetten voorts concrete stappen richting de inrichting van een meldpunt.

Verdrag van Istanbul

Het Bestuursakkoord huiselijk geweld en kindermishandeling 2017-2020 heeft geleid tot een verbeterde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland.

Maar het is nog te vroeg om de toepassing van het Verdrag van Istanbul uit te breiden. Verschillende schakels zijn net ingericht en behoeven nadere uitwerking en verbetering.

Het verdrag van Istanbul is een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag streeft naar de preventie van geweld, de bescherming van (potentiële) slachtoffers en “naar het beëindigen van de straffeloosheid van de daders”.

Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie van wat er nog nodig is om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Istanbul.

Om de ingeslagen weg te continueren en de aanpak verder uit te werken en te bestendigen richting medegelding van het Verdrag van Istanbul, werkt het ministerie van VWS met de openbare lichamen aan een vervolg op het huidige bestuursakkoord vanaf 2021.


Deel dit artikel