Nieuws van Bonaire

Versterking aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland

Foto van links naar rechts: Jonathan Johnson (gezaghebber Saba) Carmen Grefte (beleidsmedewerker ZJCN), Curvin George (Hoofd afdeling Zorg en afdeling Jeugd) Nina den Heyer (gedeputeerde Bonaire) Ruben van Dorssen (woordvoerder VWS) Paul Blokhuis (staatssecretaris VWS), Jantine Homan (beleidsmedewerker ZJCN), Alida Francis (plaatsvervangend regeringscommissaris St. Eustatius)
 

Den Haag – Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en vertegenwoordigers van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben een nieuw bestuursakkoord getekend om samen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland te versterken.

Het nieuwe bestuursakkoord is een vervolg op de eerste stappen die zijn gezet met het bestuursakkoord 2017-2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Er wordt meer ingezet op preventie van geweld en mishandeling met goede voorlichting en informatie. Er zijn gespecialiseerde functionarissen aangesteld en getraind. Op Bonaire is een vrouwenopvang gestart en ook op Saba en Sint-Eustatius is veilige opvang in voorbereiding. Een meldpunt voor professionals is gerealiseerd op Bonaire. In het eerste kwartaal van 2021 zal dat ook tot stand komen op Saba en Sint-Eustatius.

Geweld voorkomen en tegengaan

Ook in Caribisch Nederland komt huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds veel voor, zoals blijkt uit verschillende onderzoeken. In 2016 is het Verdrag van Istanbul in Europees Nederland ingegaan. Dit is een verdrag gericht op het voorkomen en tegengaan van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag stelt eisen aan de aanpak van deze vormen van geweld. Met het bestuursakkoord wordt eraan gewerkt om ook in Caribisch Nederland de aanpak aan deze eisen te laten voldoen. Bij het opstellen van het akkoord hebben het ministerie van VWS en de openbare lichamen dan ook gekeken naar de aanbevelingen zoals die van Unicef in de Situational Analysis van 2019.

Verder professionaliseren

De betrokken partijen benadrukken het belang van het professionaliseren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland. Een gezamenlijke en integrale aanpak is hierbij van belang. Met dit nieuwe bestuursakkoord voor 2021-2024 werken de openbare lichamen en het ministerie van VWS gezamenlijk aan de afgesproken prioriteiten om de aanpak verder te verbeteren.

De belangrijkste speerpunten zijn het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling door onder andere goede voorlichting en het trainen van een breed scala aan betrokken professionals. Ook komt er een laagdrempelige manier om (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen melden.

Daarnaast wordt de hulpverlening en samenwerking tussen zorg-, politie- en justitiepartners verder versterkt. Daarbij is er ook aandacht voor de ondersteuning aan de pleger en het netwerk om herhaling te voorkomen. Zo nodig zal bestaande wet- en regelgeving worden aangevuld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling ook juridisch te ondersteunen.

Aanpak elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak is gericht op het voorkomen en bestrijden van elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling, ook psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. De aanpak is per eiland verschillend. Dat komt omdat de problemen en de cultuur op elk eiland anders zijn.

Huiselijk geweld gaat vaak samen met andere problemen, bijvoorbeeld armoede, schulden en werkloosheid. Maar ook psychische problemen en alcohol- of drugsgebruik. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling moeten ook deze problemen worden aangepakt. Een brede aanpak is dus belangrijk en daar zetten partijen zich voor in.


Lees ook:

Deel dit artikel