Coronavirus

Rechter in Kort Geding Repatrianten: “Gefaseerde terugkeer gerechtvaardigd”

Rechter in Kort Geding Repatrianten: "Gefaseerde terugkeer gerechtvaardigd"
Het vliegtuig met de eerste groep repatrianten uit Nederland. De teruggebrachte inwoners mogen vandaag het Buddy Dive hotel verlaten. Foto: Harald Linkels

Kralendijk- De gefaseerde terugkeer van de inwoners die vastzitten in het buitenland in groepen van maximaal 80 personen per keer is te rechtvaardigen.

Dat stelt de Rechter mr. F.J. Gerard in het op 29 april jl. gewezen vonnis dat was aangespannen door een groep in het buitenland vastzittenden inwoners.

De Rechter woog in zijn overwegingen mee dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), anders dan bij het tussenvonnis, haar argumenten veel beter had onderbouwd. “Ten behoeve van de tweede voortzetting van de mondelinge behandeling is door het OLB, naar aanleiding van de door het gerecht op 13 en 20 april 2020 gemailde verzoeken, een nadere schriftelijke toelichting gegeven en een grote hoeveelheid stukken overgelegd, die – en dat is een wezenlijk verschil met de informatieverschaffing door het OLB tot aan het tussenvonnis – een redelijk inzicht verschaffen in de problemen waarmee het OLB wordt geconfronteerd bij het repatrieren”, aldus het Gerecht.

Veel inwoners buiten Nederland

Rechter Gerard weegt in zijn vonnis ook de informatie mee dat veel repatrianten helemaal niet in Nederland verblijven, hetgeen een repatriëring van alle betrokkenen complexer maakt.

“Van belang daarbij is onder meer dat, anders dan namens het OLB eerder in deze zaak werd verklaard, het overgrote dee] van de repatrianten niet in Nederland verblijft. Van de groep van (inmiddels) 268 repatrianten verblijven er immers maar 96 in Nederland (en verder maar 15 in de rest van Europa)”, zo staat te lezen in het vonnis.

Zorgcapaciteit

De Rechter is het met het OLB eens, dat de zorgcapaciteiten door de terugkeer van teveel mensen ineens, niet in gevaar mag komen. “Naar het oordeel van het gerecht komt uit de overgelegde stukken nog beter dan in de procedure tot aan het tussenvonnis naar voren dat de zorgcapaciteit op Bonaire, zelfs als die is uitgebreid tot het voor de huidige omstandigheden gewenste peil, een gefaseerde repatriering rechtvaardigt”.

Kortere pauzes

Waar de Rechter het niet mee eens is, is het feit dat het OLB relatief lange pauzes inplant tussen de verschillende groepen die naar het eiland worden teruggebracht.

Rocargo

Nadat Rechter Gerard heeft overwogen de repatriering in groepen van maximaal 80 personen gerechtvaardigd acht schrijft hij: “Dit geldt niet volledig voor bet in bet document opgenomen tijdscbema, waarbij de laatste vlucht pas eind augustus 2020 zou plaatsvinden. Volgens het document houdt het OLB rekening met tranches van 3 weken, bestaande uit 2 weken quarantaine en een week tot de aankomst van de volgende groep repatrianten.

Het schema in het document bevat echter ook periodes van 24, 26 en 23 dagen, welke afwijking ter zitting niet is verklaard”. Volgens de Rechter betekent deze afwijking voor de laatste groep repatrianten een (in absolute zin) substantiele vertraging op van 10 dagen.

Ook is het Gerecht -net als de eisers- niet overtuigd van de noodzaak van een volle tussen liggende week om “buddy’s in te lichten en zo nodig in te werken, contact te onderhouden met de mensen voor de eerstvolgende tranche, de quarantainelocatie scboon te maken, te desinfecteren en op orde te maken” en ook niet “om het proces aan te passen aan de steeds wijzigende omstandigbeden”.

Teleurgesteld

De eiers tonen zich teleurgesteld in de uitspraak van de Rechter.

“Tot onze spijt zijn we geen stap verder gekomen en blijven we in onzekerheid wanneer we weer terug kunnen naar ons huis en werk. Helaas lijkt het OLB 6 maanden nodig te hebben om max. 400 bewoners naar huis te krijgen.  Dit beloofd wat voor het open stellen van het eiland voor toeristen”, aldus een betrokkene.

“Wij hebben niet om een voorkeursbehanding gevraagd, alleen om duidelijkheid en een retour datum. Ook dit is ons in deze uitspraak onthouden”.

Het complete vonnis van de repatrianten versus het OLB is hier te downloaden.

Lees ook:

Deel dit artikel