Nieuws van Bonaire

Vernieuwd convenant Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire

Vernieuwd convenant Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire

Kralendijk – Op 24 januari 2020 hebben de ketenpartners die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire een samenwerkings- en privacyconvenant ondertekend. In het convenant staan afspraken over de gezamenlijke aanpak van complexe problematiek binnen gezinnen en bescherming van persoonsgegevens.  De betrokken organisaties zijn afkomstig vanuit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur. 

Zorg- en Veiligheidshuis; geen gebouw maar samenwerkingsverband

Het Zorg- en Veiligheidshuis bestaat op Bonaire al 5 jaar. Het is een netwerksamenwerking tussen justitie en zorgpartners, onderwijs en de openbare lichamen. Het Zorg- en Veiligheidshuis pakt de zware problematiek binnen gezinnen aan om overlast en criminaliteit te beperken, maar ook om hulp te bieden bij bijvoorbeeld opvoedingsproblemen. Het proces is als volgt: een medewerker van een organisatie brengt een problematische situatie in bij het Zorg- en Veiligheidshuis, de andere organisaties brengen de noodzakelijke informatie samen, vervolgens wordt een coördinator (casusregisseur) aangesteld die samen met de betrokkene gezinsleden en de ketenpartners een plan van aanpak opstelt om de problemen aan te pakken. Zo wordt gewerkt volgens het model: 1 gezin, 1 plan van aanpak, 1 coördinator. Op deze wijze wordt het gezin beter geholpen bij het aanpakken van hun problemen en krijgen zij niet te maken met de vele verschillende hulporganisaties. Ook Saba en Sint Eustatius werken met het format van een Zorg- en Veiligheidshuis. De naam Veiligheidshuis roept vaak verwarring op. Men denkt vaak dat het een gebouw is waar mensen onderdak kunnen krijgen. Dat is dus niet het geval.

Bescherming van het gezin

Gekoppeld aan het samenwerkingsverband is een privacy convenant. Hierin staat beschreven hoe de diensten moeten omgaan met de informatie over het gezin dat is uitgewisseld, zodat de privacy van het gezin goed wordt beschermd. 

Workshop als voorloper op de Dag van de Privacy

Voorafgaand aan de ondertekening van het convenant hebben alle betrokkenen van het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire een workshop gevolgd hoe om te gaan met de privacy afspraken uit het convenant. De geïntensiveerde samenwerking, de workshop en het vernieuwde convenant betekenen weer een stap vooruit in de zorg voor en de bescherming van cliënten. 

Deel dit artikel