Nieuws van Bonaire

BBE doet oproep aan Eilandsraad om voorstel verhoging eilandelijke opcenten niet te accorderen

Kralendijk – De Bonaire Business and Employers Association heeft kennis genomen van het voornemen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om de eilandelijke opcenten op de vastgoedbelasting te verdubbelen, dat vanavond ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Eilandsraad. Dit zou extra inkomsten van US$ 732.204 op moeten leveren voor het OLB. Deze zouden onder meer kunnen worden ingezet om de gewenste en noodzakelijke uitgaven van het openbaar lichaam te financieren. De BBE doet een dringend beroep op de Eilandsraad om hieraan geen goedkeuring te geven. 

Eddy Carrillo, voorzitter van de BBE legt dit als volgt uit. “Deze verhoging heeft een effect op de ‘cost of doing business’  van die ondernemingen waarvoor onroerend goed een essentieel onderdeel is van het bedrijfskapitaal, zoals dat met name in de toeristische sector het geval is.  Volgens de Memorie van Toelichting (MvT) bij de voorgestelde verhoging van de eilandelijke opcenten, verhoogt dit de belastingdruk voor deze ondernemers met 0.06%. Bonaire is gebaat bij een goed gedijende economie, waarvan de toeristische sector een van de drijvende, zo niet de meest drijvende, kracht is. De ondernemers van Bonaire maken zich sterk voor een Bonaire met een goed sociaal, economisch en ecologisch klimaat. Zij worden op dit moment, en de komende tijd op meerdere gebieden geconfronteerd met kostenverhogende maatregelen, zoals onder andere verhoging van het minimumloon, de eerder deze week door Telbo aangekondigde tariefsverhogingen, verhoging kosten water en elektra, verplichte investeringen ten aanzien van de nieuwe Arbowet, enzovoort. Het verder prijsopdrijvende effect dat van de voorgestelde maatregel uitgaat zal de groei van onze economie belemmeren. Het is effectiever om de opcenten niet te verhogen, zodat meer geïnvesteerd kan worden in economische groei, die op de iets langere termijn de toename van de eilandelijke inkomsten (al dan niet door de verhoging van de vrije uitkering omdat de inkomsten van de Rijksbelastingen toenemen) groter zal laten zijn, dan de verwachte inkomstengroei op korte termijn van de voorgestelde maatregel.

Daarnaast heeft deze verhoging een effect voor beleggers in onroerend goed op Bonaire. De MvT verdedigt de verhoging van de eilandelijke opcenten voor deze sector door te stellen dat hun activiteiten een verdere investering in de fysieke en maatschappelijke infrastructuur vereist, die mede met de opbrengst van deze verhoging gefinancierd zou kunnen worden. BBE onderschrijft de noodzaak tot verdere investering in de fysieke en maatschappelijke infrastructuur. Het huidige aantrekkelijke belastingregime maakt dat Bonaire nog enigszins kan concurreren op de vastgoedmarkt in de regio. Deze investeringsactiviteiten zijn met name van belang voor de noodzakelijke huisvesting van onze inwoners en onze toeristische gasten. We zijn het ermee eens dat meer toeristen een grotere druk op onze infrastructuur leggen. Deze druk moet daarom gelegd worden waar hij vandaan komt. De inning van de logeer-gastenbelasting moet effectiever worden uitgevoerd, en het gesprek over de invoering van een bezoekersbijdrage voor iedere bezoeker (dus ook de eigenaar van een tweede woning op Bonaire) moet opgepakt worden. Het is onze verwachting dat hiermee op zeer korte termijn de inkomsten van het OLB sneller en meer kunnen stijgen. De BBE gaat hierover in gesprek met het OLB”, aldus Carrillo.

De Bonaire Business and Employers Association behartigt de sociaaleconomische belangen van de werkgevers en ondernemers op Bonaire. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.bonairebe.com.

Deel dit artikel