Nieuws van Bonaire

Begroting ter goedkeuring voorgelegd aan Ministerie

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft de door de Eilandsraad vastgestelde begroting voor het jaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is conform de wet FinBES gebeurd voor 15 november.

De begroting is sluitend. De post uitgaven bedraagt 49,1 miljoen dollar. Het grootste deel, 22,8 miljoen, is bestemd voor personeelskosten. Met de inkoop van goederen en diensten is een bedrag van 10,9 miljoen dollar gemoeid. De in grootte derde post betreft subsidies en bijdragen aan instellingen en overheidsnv’s: 10,4 miljoen.

Aan de inkomstenkant is de Vrije Uitkering die het openbaar lichaam Bonaire van het Rijk ontvangt de grootste post: 27,7 miljoen dollar. Aan lokale belastingen is 10,9 miljoen geraamd, 6,7 miljoen aan o.a. leges en retributies en 3,3 miljoen aan huren en pachten. Ten aanzien van de reserves voert het Bestuurscollege een voorzichtig beleid: pas als over deze post zekerheid bestaat – na de behandeling van de Jaarrekening – zal het Bestuurscollege voorstellen aan de Eilandsraad voorleggen voor de besteding, Het is uiteraard zo dat de in het Bestuursakkoord en het collegeprogramma vermelde prioriteiten in acht worden genomen.

Het Bestuurscollege stelt vast dat het er in is geslaagd het begrotingsproces binnen enkele maanden onder controle krijgen. Er is voldaan aan de tijdlijn zoals die in de wet FinBES is opgenomen. De aandacht richt zich thans op een verdere verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van toekomstige begrotingen. Voorts overweegt het Bestuurscollege de Eilandsraad voor te stellen de behandeling van de begroting effectiever in te richten. Door voorafgaand aan de mondelinge behandeling de Eilandsraad de gelegenheid te bieden schriftelijk feitelijke vragen in te dienen die ook weer schriftelijk worden beantwoord, kan het eigenlijke debat in de Eilandsraad aan inhoudelijkheid winnen. Daardoor is het interessanter voor het publiek om het debat te volgen. 

De begroting 2020 is op de website van het openbaar lichaam gepubliceerd.

Rocargo
Deel dit artikel