Milieu

BC: “Publicatie WWF steun in rug Bestuurscollege”

Er wordt door bewoners veel aan gedaan de kusten schoon te houden, maar drijfvuil is nog steeds wel een probleem aan de noordkust

Kralendijk – Gedeputeerde James Kroon ziet de recente publicatie van het Wereldnatuurfonds als een steuntje in de rug voor het beleid dat het bestuurscollege voert.

De strijd tegen het gebruik van wegwerpplastic is een van de speerpunten in het natuur- en milieubeleid van het Bestuurscollege waarmee het uitvoering geeft aan de motie die de Eilandsraad unaniem heeft aangenomen om single use plastics in de ban te doen.

“Het is goed dat het Wereldnatuurfonds door middel van Clean Coast Bonaire ons als gehele samenleving confronteert met de noodzaak ons gedrag te veranderen. Het Bestuurscollege ziet de publicatie van WWF-NL over de grote hoeveelheden afval die op de kust van Bonaire worden gevonden als een steun voor zijn beleid om te komen tot een verbod op voor wegwerp plastic. We hebben daarover goed contact met elkaar en bekijken hoe we de samenwerking verder kunnen intensiveren, want wij hebben hetzelfde doel: een schoon Bonaire”, aldus gedeputeerde James Kroon.

“Op Te Amo Beach zijn veel voorwerpen gevonden die lijken te zijn achtergelaten door strandgangers, maar een groot gedeelte van het aangetroffen plastic, met name aan de oostkust, komt overduidelijk niet van Bonaire zelf”, aldus Carolyn Caporusso van Clean Coast Bonaire, een initiatief van WWF-NL. Veel drijfvuil dat op de kust van Bonaire wordt aangetroffen is van elders afkomstig, soms duizenden kilometers verder. ,,Door de wind en stromingen zijn wij een vuilnisbak voor afval vanuit de Cariben”, aldus Kroon. 

Aangespoeld afval van buiten
Bonaire kampt, net als andere eilanden in het Caribisch gebied, met aangespoeld plastic uit de regio en nog verder weg gelegen bestemmingen, waarop ook Bonaire zelf weinig invloed kan uitoefenen. Het opruimen van dit ‘maritieme zwerf plastic’ vergt een enorme inspanning van zowel lokale overheidsdiensten als burger initiatieven.

Daarom is het WWF-NL op Bonaire gestart met het in kaart brengen van het probleem middels een gestandaardiseerd monitoring programma, gebaseerd op de OSPAR-methode. Deze methode heeft in Europa de basis gelegd voor een verbod op bepaalde wegwerpartikelen. Het monitoringprogramma is gedeeltelijk aangepast aan de omstandigheden op Bonaire en het doel is de kennis van Clean Coast Bonaire te delen met de eilanden in het Caribisch gebied. Op deze wijze wordt eenduidige en vergelijkbare informatie verzameld, op basis waarvan op regionale schaal samen met andere landen maatregelen kunnen worden genomen om de hoeveelheid plastic in zee te verminderen. “Het openbaar lichaam steunt dit initiatief van harte” aldus Kroon.

1200

Lokaal single use plastic verbod
Maar, zo benadrukt de gedeputeerde, ook lokaal is actie nodig. In juli van dit jaar tekenden staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Kroon een intentieverklaring om een verbod op single use plastic in te voeren. WWF-NL wil met het openbaar lichaam Bonaire een samenwerking om deze ban te realiseren onder de noemer “beyond plastics”. Momenteel wordt er overlegd met de private sector en lokale overheidsinstanties op het eiland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over oplossingen en alternatieven voor plastics. De input vanuit de private sector is belangrijk om te komen tot breed gedragen en haalbare plannen voor de uitfasering van wegwerpplastic.

Internationale commitment
Kroon wijst erop dat zijn collega-gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe woensdag in Brussel namens het openbaar lichaam Bonaire een zogeheten ‘Declaration on Oceans’ heeft ondertekend met maatregelen om beter om te gaan met zeeën en oceanen. ,,Voorafgaand aan de ondertekening heeft gezaghebber Edison Rijna een presentatie gegeven over Blue Destination-concept. Zuinig zijn op milieu en natuur zijn daarin speerpunten. Daarom moeten wij met zijn allen, burgers, ondernemers en toeristen, de strijd aanbinden met zwerfvuil”.

Samenwerking gezocht
Het terugdringen van vervuiling door plastics in zee is voor het OLB prioriteit, net als voor WWF-NL dat hulp heeft aangeboden de problematiek gezamenlijk aan te pakken. En bekeken wordt hoe de contacten en samenwerking verder is te intensiveren. Zowel het OLB als WWF-NL erkennen echter dat voor het oplossen van het plasticprobleem, zowel op Bonaire zelf als in de bredere regio, ondersteuning nodig is van de Nederlandse Rijksoverheid.

Met staatssecretaris Van Veldhoven zal dan ook actief verder worden gesproken over de te nemen stappen om het regionale probleem van ‘marine litter’ aan te pakken, bijvoorbeeld door een regionaal marine litter monitoring programma op te zetten in het Caribisch gebied in lijn met de doelstellingen van UNEP en de Cartagena-conventie. Daarnaast vindt het BC het van groot belang met de staatssecretaris afspraken te maken over een meerjaren natuurbeleidsplan voor Bonaire.

1200
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo