Nieuws van Bonaire

Onderwijspersoneel Caribisch Nederland ontvangt Personeelshandboek

Plaatsvervangend diensthoofd Maritsa Silberie van OCW in Caribisch Nederland reikt het eerste Personeelshandboek uit aan mevrouw Nilva Wout, directeur-bestuurder van het RK Schoolbestuur Bonaire (in het bijzijn van alle schooldirecteuren van het R.K. schoolbestuur).

Kralendijk – Vertegenwoordigers van OCW in Caribisch Nederland overhandigden in de afgelopen weken op Sint Eustatius, Saba en Bonaire de eerste gedrukte Personeelshandboeken aan de schoolbesturen. De leerkrachten hebben ondertussen ook een exemplaar van dit handboek ontvangen.

Het personeelshandboek is bestemd voor het onderwijspersoneel dat op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in dienst is bij een door de rijksoverheid bekostigde school voor openbaar of bijzonder onderwijs. Met onderwijspersoneel wordt bedoeld: de directeur, de adjunct directeur, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel. Het doel van het handboek is om duidelijk te maken welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op het onderwijspersoneel en om te bevorderen dat de arbeidsvoorwaardenovereenkomsten voor de scholen correct worden uitgevoerd. 

Het handboek geeft echter geen gedetailleerde informatie over de toepassing van de arbeidsvoorwaarden in specifieke situaties. Er kunnen altijd vragen ontstaan over de concrete toepassing van een regeling in een bijzondere situatie. Die kunnen aan OCW in Caribisch Nederland worden voorgelegd via het e-mailadres: ocw@rijksdienstcn.com.

De rechtspositie van het onderwijspersoneel is een vrij ingewikkelde materie, onder andere omdat de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in verschillende regelingen. Het handboek zelf is geen bindende regeling maar geeft enkel uitleg over de rechten en plichten zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving , bijvoorbeeld over beloningen, toelagen en verlofsoorten. Een overzicht van de belangrijkste regelingen is opgenomen in de bijlage  van het handboek. Deze regelingen zijn openbaar en voor iedereen te raadplegen op het internet (wetten.overheid.nl). Een pdf-versie van het Personeelshandboek is te downloaden vanaf de website van RCN/OCW: www.rijksdienstcn.com onder Onderwijs, Cultuur &Wetenschap/Onderwijspersoneel/Personeelshandboek. 

De totstandkoming van het personeelshandboek is één van de acties uit de onderwijsagenda voor Caribisch Nederland voor de jaren 2017 tot en met 2020. In de onderwijsagenda staan  actiepunten welke erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Daarbij is ook aandacht voor een aantal randvoorwaarden, zoals op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. 

De overeenkomsten die hier aan ten grondslag liggen zijn tot stand gekomen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Dit is een overleg tussen de schoolbesturen, de vakbonden en de Eilandsbesturen.

Diensthoofd Nolly Oleana van OCW in Caribisch Nederland reikt het eerste Personeelshandboek uit aan bestuursvoorzitter Anastasia Simmons van de Sacred Heart School op Saba.
Diensthoofd Nolly Oleana van OCW in Caribisch Nederland reikt het eerste Personeelshandboek uit aan voorzitter mw. Christina Woodley van de Gwendoline van Putten School op Sint Eustatius.
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo