Nieuws van Bonaire

Volgend jaar nieuwe verkiezingen op Sint Eustatius

De inwoners van Sint Eustatius kunnen in oktober 2020 weer naar de stembus om een nieuwe eilandsraad te kiezen. De verkiezingen vormen de volgende stap op weg naar het herstel van normale bestuurlijke verhoudingen met het eiland na de ingreep door Nederland anderhalf jaar geleden. Dat heeft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gezegd tijdens een openbare ontmoeting met inwoners van Statia over de stand van zaken rondom het herstel van de bestuurlijke orde op het eiland.

Staatssecretaris Knops: “De situatie die we anderhalf jaar geleden aantroffen was zeer ernstig. Er is sindsdien veel werk verzet en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Gelet op die verbeteringen en het feit dat ik het belangrijk vind dat Statianen hun eigen vertegenwoordiging kunnen kiezen ben ik voornemens om op 21 oktober 2020 verkiezingen voor de eilandsraad te organiseren. Daarmee werken stap voor stap gefaseerd aan de terugkeer naar een normale bestuurlijke situatie.”

Ingreep gedaan in belang van burgers en bedrijven

De staatssecretaris bracht in herinnering dat de ingreep in februari 2018 noodzakelijk was omdat de bestuurlijke situatie op Sint Eustatius zich kenmerkte door grove taakverwaarlozing. Er was sprake van wetteloosheid en financieel wanbeheer, maar ook van discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht ten koste van de inwoners van Sint Eustatius. Die bestuurlijke situatie en de fysieke achterstanden op het eiland hadden ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven van de bevolking van Sint Eustatius.

Eerste resultaten zichtbaar

Mede door de inzet van de ambtelijke organisatie en de inwoners van Statia, tekenen anderhalf jaar later zich de eerste resultaten af op fysiek en sociaaleconomisch gebied. Zo is de geërodeerde cascade bij de klif hersteld en is de stabilisatie van de klif zelf in volle gang. De opvang van regenwater blijft ook de aandacht van de staatssecretaris houden om verdere erosie tegen te gaan en om de landbouw- en veeteeltsector van water te kunnen voorzien. De afvalverwerking is verbeterd met een nieuwe verbrandingsoven en er zijn inmiddels 300 autowrakken van het eiland weggehaald. De oplevering van Cherry Tree liep vertraging op, maar afronding is voorzien in maart volgende jaar. Verder maakt het ministerie van BZK dit jaar nog structureel geld vrij om de huren te verlagen en is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het openbaar lichaam, woningcorporatie Woonlinie en BZK gericht op renovatie en nieuwbouw van sociale huisvesting op het eiland. Ook is er 400.000 euro aan extra geld vrijgemaakt om huizen te herstellen en zijn er afspraken gemaakt over het sociaal minimum, waarbij uitkeringen worden verhoogd en lasten worden

verlaagd en wordt met het programma Bes(t) 4 kids kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen beter geregeld.

Doorpakken voor een duurzame toekomst noodzakelijk

Dat laat onverlet dat de achterstanden op bepaalde terreinen groot zijn en dat er tijd nodig is om daar structureel verandering in aan te brengen. Daarom wordt er gefaseerd verder gebouwd aan een solide bestuurlijke structuur, een slagvaardige ambtelijke organisatie en een gezond financieel beheer. Zo ontstaat een stevig fundament waarop een nieuwgekozen eilandsbestuur kan voortbouwen.

Deel dit artikel