Nieuws van Bonaire

Bonaire en ministerie van VWS tekenen overeenkomst ‘Bonaire gezond en wel’

Foto Nico van Ven/OLB.
Gedeputeerde Nina den Heyer brengt van 12 tot en met 20 september een werkbezoek aan Europees Nederland. Het programma staat grotendeels in het teken van jeugd en jongerenbeleid. De gedeputeerde zal diverse organisaties in deze sector bezoeken en besprekingen voeren met betrokken partijen waaronder de ministeries.

Den Haag – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis en gedeputeerde Nina den Heyer van Bonaire hebben in Den Haag de samenwerkingsovereenkomst ‘Bonaire gezond en wel’ ondertekend. De overeenkomst richt zich onder meer op de versterking van de eerstelijns gezins- en jeugdzorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderenzorg en mantelzorgers.

Voor het eind van dit jaar werken het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van VWS de afspraken uit in een uitvoeringsagenda. In deze agenda worden ook de activiteiten uit het recent gesloten Caribisch Sport- en Preventieakkoord opgenomen. Voor de uitvoering ervan stelt het ministerie tot en met 2022 jaarlijks 1,5 miljoen dollar beschikbaar. De ambitie is echter gericht op een duurzaam sterk sociaal domein en dat reikt verder van 2022. 

Betere afstemming

“Het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie hebben ten aanzien van de volksgezondheid elk hun eigen taken, maar we hebben wel een gezamenlijke doelstelling: de zorg aan de Bonairiaanse samenleving verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen. Naast de lokale en de rijksoverheid zijn er op Bonaire meerdere uitvoeringsorganisaties actief op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en hulp. Sinds 2010 wordt het aanbod van zorg stap voor stap uitgebreid. Een zorgvraag staat niet op zichzelf, vaak is er sprake van meerdere problemen en oorzaken tegelijk. Om de juiste hulp en ondersteuning te bieden is daarom regie nodig. Dit akkoord helpt de verschillende activiteiten op het eiland beter op elkaar af te stemmen”, aldus gedeputeerde Den Heyer die benadrukt dat andere partijen welkom zijn zich bij de overeenkomst ‘Bonaire gezond en wel’ aan te sluiten.

Ouderenzorg en mantelzorg

Het ministerie van VWS en het openbaar lichaam Bonaire hechten aan een goede zorg voor de ouderen. Thuiszorg, wijkverpleging en dagopvang worden daarom verder versterkt. Staatssecretaris Blokhuis: “Speciale aandacht hebben we voor mantelzorgers. In kleine gemeenschappen zoals op Bonaire is het belangrijk om de eigen kracht van het netwerk te behouden en te versterken. We verkennen met 

Rocargo

elkaar de mogelijkheden van mantelzorgcomplimenten of respijtzorg om de mantelzorgers te erkennen en te ontlasten.”

Huiselijk geweld

Ook het eerder gesloten bestuursakkoord over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. Gedeputeerde Den Heyer: “Ons Bestuurscollege heeft de ambitie zo snel mogelijk te voldoen aan de internationale afspraken uit het Verdrag van Istanbul over het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze gezamenlijke integrale benadering draagt eraan bij om deze aanpak in samenhang met de andere maatschappelijke taken van het openbaar lichaam te bezien.” 

VN-Verdrag Handicap

“Ik ben ook zeer verheugd om samen goed te bekijken waar onze prioriteiten liggen als het gaat om de implementatie van het VN-verdrag Handicap”, vervolgt gedeputeerde Den Heyer. “Staatssecretaris Blokhuis en ik delen de opvatting dat mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking net als ieder ander volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Ik roep werkgevers op Bonaire op niet te kijken naar wat een sollicitant misschien niet kan, maar vooral naar wat hij of zij wel kan en zich te bedenken dat mensen met een beperking vaak extra gemotiveerd zijn.”

Bij de foto’s:

1) Staatssecretaris Blokhuis en gedeputeerde Den Heyer ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst ‘Bonaire gezond en wel’.

2) Gedeputeerde Den Heyer (met naast zich directeur Samenleving & Zorg van het openbaar lichaam Silvana Janga-Serfilia) is gesprek met staatssecretaris Blokhuis en diens staf. 

Deel dit artikel