Nieuws van Bonaire

Eilandgriffier Cecilia: Ambtenaren moeten niet te lang op hun post blijven plakken en geeft zelf het voorbeeld

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Rocargo

Kralendijk – Eilandgriffier Willem Cecilia vindt dat ambtenaren niet te lang op hun post moeten blijven plakken en heeft de daad bij het woord gevoegd door zijn functie neer te leggen.

Cecilia, de eerste eilandgriffier na de staatkundige hervorming, stelt in zijn ontslagbrief dat er belangrijke stappen moeten worden gezet om de uitvoeringskracht van de lokale overheid te versterken om de burger van goede dienstverlening te voorzien.

,,Ik heb kunnen vaststellen dat langdurige functiebekleding de organisatie kwetsbaar maakt. In het Bestuursakkoord wordt de voorkeur uitsproken dat strategische functies niet langer – en bij voorkeur korter – door dezelfde persoon wordt vervuld dan zeven jaar. Ik kan mij hier volledig in vinden”, aldus Cecilia. Hem is een functie bij het kabinet van de gezaghebber aangeboden.

In zijn ontslagbrief gaat Cecilia uitgebreid in op de (bestuurlijke) ontwikkelingen sinds hij 8,5 jaar geleden eilandgriffier werd:

,,Op 1 april 2011 ben ik benoemd in de functie van eilandgriffier van het openbaar lichaam Bonaire, de eerste in deze belangrijke functie na de staatkundige herstructurering in 2010. Ik stond voor een grote uitdaging om een volwaardige griffie op te zetten die de eilandsraad gedegen dient te ondersteunen in haar controlerende, representatieve en kaderstellende rol. Met volle overtuiging ben ik aan deze verantwoordelijkheid begonnen met als eerste grote uitdaging om alle op grond van de WolBES voorgeschreven verordeningen vastgesteld te krijgen. Groot was ook mijn voldoening toen ik kennis nam van het schrijven van de Rijksvertegenwoordiger van 11 juli 2013 waarbij de eilandsraad van hem hiervoor een compliment krijgt omdat de invulling hiervan een belangrijke voorwaarde was voor goed bestuur.

Vervolgens heb ik mijn schouders gezet onder de inrichting van een tijdelijk onderkomen voor de eilandsraad zodat het huidige gebouw van het Passangrahan, volledig vernieuwd kon worden. Tijdens de vernieuwing werd ook volledige raadsinformatiesysteem geïnstalleerd en werd er een begin gemaakt om alle stukken rondom de besluitvorming van de raad in het raadsinformatiesysteem te plaatsen voor een meer efficiënte werkwijze van de raadsleden. Doordat het raadsinformatiesysteem ook door derden kan worden geraadpleegd, is de eilandsraad hierdoor meer transparant geworden en kunnen burgers per omgaande kennis nemen van de door de raad genomen besluiten. Dit is een ook een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur en één van de bouwstenen van het dualisme. Het gebouw van de eilandsraad werd opgeleverd met een volledige nieuw ingerichte en comfortabele vergaderzaal voorzien van het nieuwste vergadersysteem en mogelijkheid voor het uitzenden van de vergaderingen via radio en televisie.

Ook een nieuwe stap in de goede richting betreft transparant en goed openbaar bestuur was de ondertekening van de verschillende overeenkomsten met lokale Televisiestations voor de uitzending ‘live’ van de raads- en commissievergadering en tevens het streamen via ‘facebook’ wat flink bijdraagt aan een transparante overheid en het gedegen informeren van de bevolking. Ook de benodigde training van de raadsleden kreeg grote aandacht zodat zij hun verschillende rollen goed kunnen invullen.

Gedurende de jaren kreeg de griffier natuurlijk te maken met de benodigde uitdagingen waarbij in de beginjaren veel aandacht werd gegeven aan het ombuigen van de monistisch naar een dualistisch cultuur waarbij de raadsleden steeds zoekende waren naar hun juiste rol. Het dualisme in haar geheel bracht ook uitdagingen met zich mee met als gevolg onstabiele en wisselende besturen met weinig slagkracht. De eerste jaren zag ik mij dan ook geconfronteerd met een grote mate van een faciliterende rol. Na bijna acht jaar dient echter gezegd te worden dat het openbaar lichaam Bonaire een stevige griffie heeft neergezet, goed voorbereid en uitgerust op haar taken, de beste in Caribisch Nederland die zich met gemak kan meten met een vergelijkbare gemeente in Europees Nederland.

Na acht jaar  is de raad volledig toegerust om meer aan zet te zijn en zichtbaar naar buiten te treden en een betere invulling te geven aan haar volksvertegenwoordigende rol. Dualisering is gericht op een verandering van het interne en externe functioneren van het lokaal bestuur. Er wordt dan gesproken van de interne en externe effecten van dualisering. De interne effecten betreffen de interne structuur en cultuur van het lokaal bestuur. De externe effecten hebben betrekking op de relatie tussen de lokale politiek en plaatselijke samenleving. De interne effecten dienen uiteindelijk te leiden tot externe effecten. Ik heb met grote passie invulling gegeven aan het interne structuur en cultuur. In mijn promotieonderzoek heb ik echter kunnen constateren dat bij bepaalde externe effecten de indicatie aanwezig is dat er geen significante verandering is opgetreden.

Op 14 november 2018 is tussen de Staat der Nederlanden en het openbaar lichaam Bonaire een bestuursakkoord gesloten. Een van de overwegingen die mij zeer aanspraak is dat partijen de ambitie samen delen om iedere dag een stap vooruit te zetten om te zorgen dat de inwoners van Bonaire een merkbare positieve verandering in hun leven voelen. In het bestuursakkoord wordt tevens vermeld dat om tot zichtbare resultaten te komen de slagkracht en de uitvoeringskracht van het lokale bestuur moet worden verbeterd. Het openbaar lichaam Bonaire is daarom ook aan de slag gegaan met het werken aan goed bestuur, en een robuust, professioneel en slagvaardig ambtelijke apparaat.

Duidelijk is dat de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam Bonaire meer op kracht moet komen om de burger van goede dienstverlening te voorzien en om de doelstellingen van het openbaar lichaam Bonaire tot uitvoering te brengen. Het spreekt voor zich dat verbetering nodig is. Ik heb kunnen begrijpen dat er een analyse aan de gang is van het gehele ambtenarenapparaat met een bijbehorend verbeterplan. Er moeten belangrijke stappen gezet worden om de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam Bonaire te versterken. Ook heb ik kunnen vaststellen dat langdurige functiebekleding de organisatie kwetsbaar maakt. De functie van eilandgriffier kan gezien worden als een strategische functie en in het bestuursakkoord wordt de voorkeur uitsproken dat strategische functies niet langer – en bij voorkeur korter – door dezelfde persoon wordt vervuld dan zeven jaar.

Ik zit nu bij 8 ½ jaar in de functie van eilandgriffier en ik kan mij volledig vinden in de stelling dat deze strategische functie niet te lang door eenzelfde persoon moet worden bekleedt. Tevens neem ik mee dat ik vorig jaar gepromoveerd ben naar aanleiding van een onderzoek naar de externe effecten van het nieuwe bestuursmodel op Bonaire. Het lijdt geen twijfel dat de door mij opgebouwde kennis en ervaring beter tot zijn recht kunnen komen in een nieuwe functie bij het openbaar lichaam Bonaire. Het is al een tijd dat ik met deze gedachte speel, en met anderen heb overlegd, om in een andere functie bij te dragen aan een goed functionerend en integer bestuur en zodanig bij kan dragen aan legitimiteit van overheidshandelen. Enthousiast word ik altijd als ik mee kan helpen aan integer en stabiel bestuur dat effectiever en efficiënter in staat is om de taken uit voeren en diensten te leveren waar de inwoners recht op hebben.

Het is daarom dat ik met een gerust hart gezien de bereikte resultaten gebouwd op een degelijk fundering, u hierbij informeer dat ik per eind van deze werkdag (22 augustus 2019 om 17:00 uur) ontslag neem uit de functie van eilandgriffier. Een woord van dank aan de raadsleden die ik gekend mocht hebben en een grote dank aan de huidige en voormalige griffiemedewerkers die zonder hun waardevolle inzet het niet mogelijk was geweest de beste griffie in Caribisch Nederland op te zetten. Ook een bijzondere dank aan u als huidige voorzitter alsook de voormalige voorzitters en hun waarnemers.

Als laatste wens ik voor de duidelijkheid te stellen dat de eilandsraad de eilandgriffier benoemt, schorst en ontslaat (vide art. 130, WolBES). Voornoemd ontslag houdt alleen in het ontslag als eilandgriffier en niet als ambtenaar in vaste dienst van het openbaar lichaam Bonaire. Het ontslag als eilandgriffier heeft daarom als gevolg dat ik ter beschikking kom van het college. In een apart schrijven zal ik het college ter zake informeren.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo