Nieuws van Bonaire

Aandacht voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling blijft noodzakelijk 

Kralendijk – Met het project en de bewustwordingscampagne “E no ta stòp di mes” is actief ingezet op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door alle betrokken ketenpartners vanuit de zorg, justitie en de openbare lichamen van Bonaire, Saba eb Sint Eustatius. Projectleider Justine Verschoor heeft vanaf de start in februari 2018 gewerkt aan het versterken van de samenwerking binnen de keten, het vergroten van de expertise van professionals en het vergroten van het bewustzijn van burgers in Caribisch Nederland over dit moeilijke onderwerp. Het anderhalf jaar durende project is gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deskundigheidsbevordering

De medewerkers van de verschillende hulporganisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben verschillende trainingen gevolgd. De Kas Sigur training is gericht op de dader en is daarbij vooral gericht op preventie van het gebruik van nieuw geweld. De training Signs of Safety is een werkwijze gericht op het maken van veiligheidsafspraken met slachtoffers/cliënten met name gericht op kinderen. Op deze wijze wordt er gezorgd voor een eenduidige en professionele aanpak richting de burger. De training ‘Aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’ is recent gevolgd door de projectmedewerkers van alle drie de eilanden.. Het doel is dat de deelnemers na het behalen van het certificaat hun collega’s binnen hun organisaties kunnen ondersteunen en informeren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bewustwordingscampagne

De afdeling Communicatie van de Rijksdienst CN heeft samen met de openbare lichamen een bewustwordingscampagne opgezet. Vanaf november is de campagne van start gegaan en bij de pers geïntroduceerd door Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, die op dat moment op Bonaire verbleef. Verschillende communicatiemiddelen waaronder filmpjes zijn via social media ingezet om meer bewustwording te creëren rond huiselijk geweld. (link naar filmpjes )

Rocargo

Ketensamenwerking

In het project zijn medewerkers van verschillende organisaties intensief gaan samenwerken met complexe praktijk situaties. Inmiddels zijn 19 casussen opgepakt door de medewerkers. De noodzakelijke hulpverlening aan de cliënten zijn tussen de diensten beter afgestemd. Daarnaast is per situatie één dienst aangesteld als regisseur zodat de hulpverlening voor de cliënt overzichtelijker wordt. De betrokkenen die zich hadden aangemeld (vaak via Slachtofferhulp) hebben ondersteuning gekregen.

Vervolg

Het project vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid was een aanvulling op het Bestuursakkoord dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2017 heeft afgesloten met de openbare lichamen. Doel van dit akkoord is om te komen tot een volwaardige en duurzame aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op de eilanden. Het project betekent een stevige stap in de goede richting nu er concrete resultaten op bovenstaande terreinen zijn geboekt.  De activiteiten tot versterking van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op Bonaire, Saba en Sint Eustatius  zullen in het kader van het Bestuursakkoord door de openbare lichamen worden voortgezet en uitgebreid. Continue inspanning en aandacht blijft nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen.

1200
Deel dit artikel