Nieuws van Bonaire

Structurele oplossingen voor brandstofopslag Bonaire

Kralendijk – In het verleden zijn er problemen geweest met de opslag en levering van zware stookolie, benzine, diesel en kerosine. Vorig jaar was de situatie tijdelijk kritiek. Er was sprake van een beperkte brandstoflevering mede door de beslaglegging op BOPEC. Daarnaast moet bij de opslaglocaties Hato en op de Luchthaven geïnvesteerd worden in noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Een goed functionerende energievoorziening en brandstofdistributie-systeem is van groot maatschappelijk en economisch belang. Dit vereist structurele maatregelen. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken in een Taskforce “Long Term Fuel Supply Bonaire” samen aan een structurele oplossing van de brandstof opslag problemen op Bonaire.

Uit onderzoek blijkt dat de oplossing ligt in de bouw van nieuwe faciliteiten om brandstof op te slaan. Er is een onafhankelijke marktverkenning uitgevoerd naar mogelijke partners die kunnen meedoen in eigendom, beheer en financiering van de nieuwe faciliteiten. Basis van deze verkenning is een businesscase waarin een brandstof terminal voor de opslag van benzine, diesel en kerosine op de locatie luchthaven zuid wordt gebouwd. De locatie Hato komt daarmee te vervallen. Voor de opslag en transport van stookolie ten behoeve van elektriciteitsproductie bij Contour Global voorziet de business case in twee opslagtanks nabij Contour Global en een transportleiding voor stookolie naar een pier nabij Bopec. Hiermee krijgt Bonaire de mogelijkheid stookolie onafhankelijk van derden aan te voeren.

Inmiddels is de marktverkenning afgerond en heeft het bestuurscollege op basis van de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek door een extern bureau, besloten om met een marktpartij verder te onderhandelen om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Deze partij is Curoil geworden. Andere marktpartijen staan daarmee “in de wacht”. De Rijksoverheid zal deelnemen aan het onderhandelingsproces.

De verwachting is dat in het najaar een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten waarin de marktpartij, het Openbaar Lichaam en de Rijksoverheid afspraken maken over rollen, financiering, proces, vergunningen, organisatie en haalbaarheidsstudie.

De bouw zal ongeveer twee jaar duren. Het is belangrijk dat de nieuwe faciliteiten waar brandstof wordt opgeslagen, voldoen aan alle veiligheidsvereisten. Zij moeten ook op een goede manier worden beheerd.

Het bouwen van de nieuwe infrastructuur gebeurt in 3 fases. Namelijk verkenning, planvorming en realisatie. In het najaar zal de planvormingsfase aanvangen en zullen vergunningen worden aangevraagd voor de nieuwe faciliteiten.

Het nieuwe bestuurscollege van Bonaire wil een betrouwbare infrastructuur als basis voor de economie van het eiland. Deze moet betaalbaar zijn, de leveringszekerheid moet worden gegarandeerd en het voldoen aan alle moderne veiligheid- en milieu eisen.

Rocargo
Deel dit artikel