Nieuws van Bonaire

Deel 23,8 miljoen bestemd voor versterking grenzen Curaçao, Bonaire en Aruba

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops kan nog weinig zeggen over de precieze besteding van de 23,8 miljoen euro die het kabinet extra heeft uitgetrokken om Curaçao en Aruba bijstand te verlenen bij de toestroom van Venezolaanse migranten/vluchtelingen.

Rocargo

Een deel van het geld gaat in elk geval gebruikt worden voor de ‘versterking van de maritieme grenzen van Aruba, Bonaire en Curaçao’, schrijft Knops vandaag aan de Tweede Kamer. Een ander deel is bestemd voor het ‘verder optimaliseren van de vreemdelingenprocessen op Aruba en Curaçao’.

Knops meldt met de landen in gesprek te zijn over de inzet van de middelen. Lees hieronder zijn brief:

,,Met deze brief ga ik in op de vragen van de voorzitters van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer van 26 juni jl. met betrekking tot de opvang van Venezolanen in Aruba en Curaçao.

Ik heb uw Kamer op 21 mei jl. geïnformeerd over de verzochte bijstand van Aruba en Curaçao van januari jl. en de bijstand die Nederland daartoe levert (Kamerstukken II 2018/19, 29653 nr.56). Een onderdeel van die bijstand heeft betrekking op de vreemdelingenprocessen.

Tevens heb ik, naar aanleiding van vragen van de vaste commissie van Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, de Eerste Kamer op 2 juli jl. een brief doen toekomen over onder meer het vreemdelingenbeleid van Aruba en Curaçao, deze brief heb ik als bijlage toegevoegd.

Mede gelet op de situatie in Venezuela en om te kunnen voldoen aan de bijstandsverzoeken van Aruba (1 en 20 februari 2019) en Curaçao (10 januari 2019) besloot de Ministerraad om bij Voorjaarsnota in 2019 een bedrag van 23,8 miljoen euro te reserveren op de aanvullende post, bij het ministerie van Financiën. Het kabinet heeft besloten dat de specifieke besteding van deze middelen wordt gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De te leveren ondersteuning zal zo evenredig mogelijk worden verdeeld en op maat worden geboden, conform de ondersteuningsvragen van Aruba en Curaçao. Waar er sprake is van vergelijkbare opgaven zal de ondersteuning ten gunste komen van zowel Aruba als Curaçao.

De extra middelen zijn in ieder geval bestemd voor de versterking van de maritieme grenzen van Aruba, Bonaire en Curaçao en voor het verlenen van aanvullende ondersteuning voor het verder optimaliseren van vreemdelingenprocessen, zowel in Aruba als in Curaçao. Over de precieze invulling van de besteding van de middelen voert het kabinet momenteel gesprekken met Aruba en Curaçao.

Wanneer het kabinet de benodigde besluiten heeft genomen over de precieze besteding van alle gereserveerde middelen, zal ik namens het kabinet de afspraken ten aanzien van ondersteuning richting de Landen bevestigen en uw Kamer hierover na augustusbesluitvorming informeren.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo