Nieuws van Bonaire

Intentieverklaring voor uitwisseling ambtenaren Europees en Caribisch Nederland ondertekend

De delegaties uit Caribisch Nederland gingen met staatssecretaris Knops en VNG-voorzitter Van Zanen op de foto (Foto©René Zwart).

Staatssecretaris Knops en VNG-voorzitter Van Zanen ondertekenen de intentieverklaring (Foto©René Zwart).

 

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Barneveld – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops en voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vandaag tijdens het VNG Jaarcongres in Barneveld een intentieverklaring ondertekend om de uitwisseling van ambtenaren tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland een impuls te geven.

De samenwerking heeft tot doel kennis en ervaring van gemeenten in Europees Nederland te delen met de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ambtenaren in Europees Nederland kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor uitzending, maar het is nadrukkelijk ook de bedoeling dat ambtenaren van de openbare lichamen de kans krijgen ervaring op te doen bij een gemeente in Europees Nederland.

Het idee voor wederzijdse detachering is geboren tijdens het werkbezoek dat Van Zanen in oktober aan de eilanden bracht. ,,Dat bezoek heeft een enorme indruk bij mij achtergelaten. Ik ben als een rijker man teruggekomen. Ik heb ervaren hoe verschillend en hoe eigen de eilanden zijn. En hoe wij elkaar kunnen helpen en inspireren. Jullie kunnen van ons leren en wij van jullie”, aldus de VNG-voorzitter.

Knops bekende nooit voor de portefeuille Koninkrijksrelaties te hebben geopteerd, maar niettemin blij te zijn met zijn taak. Reden waarom hij er kortgeleden geen moeite mee had nee te zeggen op de vraag of hij terug wilde naar de Tweede Kamer om voorzitter te worden van de CDA-fractie. ,,Ik doe het nu anderhalf jaar, maar het voelt als vijf jaar. Dat zegt iets van de intensiteit. De band moeten we koesteren. De mensen zijn zo warm. Als ik er ben word ik voortdurend geknuffeld. Ik ben zeer gemotiveerd om door te gaan.”

De ondertekening van de intentieverklaring werd bijgewoond door delegaties uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De delegaties uit Caribisch Nederland gingen met staatssecretaris Knops en VNG-voorzitter Van Zanen op de foto (Foto©René Zwart).

Intentie tot samenwerking tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Staat der Nederlanden voor het stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaring binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Partijen,
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertegenwoordigd door staatssecretaris dhr. R. Knops, hierna te noemen: BZK;
en
De Vereniging Nederlandse Gemeenten, te dezen vertegenwoordigd door haar voorzitter dhr. J. van Zanen, en hierna te noemen: VNG;
Overwegen het volgende,
• Dat kennis en ervaring van Europees Nederlandse ambtenaren een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van overheidsapparaten in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
• Dat het stimuleren van uitwisselingen van Europees Nederlandse gemeenten naar de zes (ei)landen, deze (ei)landen kan helpen specifieke uitdagingen beter aan te gaan en verder te bouwen aan de toekomst.
• Overwegende dat eerdere samenwerking met VNG op het gebied van werven van kandidaten voor detacheringen heeft geleid tot vruchtbare resultaten, waarop nu op structurele wijze voortgeborduurd wordt.
Spreken af,
1. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 tot een samenwerkingsconvenant te komen dat toeziet op afspraken tussen VNG, de Staat der Nederlanden en het Caribisch deel van het Koninkrijk om een impuls te geven aan uitwisselingsmogelijkheden tussen Europees Nederlandse gemeenten en de zes eilanden; in dit convenant worden afspraken over de samenwerking tussen de verschillende partijen geformaliseerd en vastgelegd. Uit dit samenwerkingsconvenant dient duidelijk te worden op welke wijze de partijen samen gaan werken, met welk doel, en met welke inzet dit gaat gebeuren.
2. Voorafgaand aan de ondertekening van het convenant reeds per direct met een pilot te starten, waarbij uitzendingen van gemeenteambtenaren, bijvoorbeeld in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022, in samenwerking tussen BZK en de VNG gerealiseerd worden conform de doelstellingen van deze verklaring en als leerervaring in relatie tot het te sluiten convenant.
3. Een netwerk van geïnteresseerde en gecommitteerde Europees Nederlandse gemeenten op te bouwen en te onderhouden ter bevordering van genoemde uitwisseling; het netwerk bestaat uit Europees Nederlandse gemeenten die zich actief committeren aan het uitwisselen van kennis en ervaring binnen het Koninkrijk. Er wordt door de VNG actief ingezet op het informeren en periodiek bijeenbrengen van dit netwerk. Het ministerie van BZK draagt waar nodig financieel bij om dit netwerk te versterken en te faciliteren.
4. Tot beleid en procesafspraken te komen, zodat alle betrokkenen voor een eventuele detachering weten wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn en hoe detacheringen worden geformaliseerd; onderdeel hiervan zijn de onkostenvergoedingen en een gestandaardiseerde wijze van selectie en aanstelling.

Met als doel,
Het gezamenlijk ontsluiten van kennis en ervaring van Europees Nederlandse gemeenten aan het Caribisch deel van het Koninkrijk en daarover afspraken te maken tussen VNG en BZK om een bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de overheidsapparaten van de eilanden. BZK en VNG committeren zich om die uitzendingen mogelijk te maken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo