Nieuws van Bonaire

Caribisch Nederland klaagt bij Tweede Kamer over trage postbezorging

(Foto NPO Veenendaal)

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Zelfs gepensioneerde postduiven doen er waarschijnlijk korter over om brieven tussen het Europese en Caribische deel over te brengen dan de daarvoor verantwoordelijke organisaties.

Over de trage postbezorging – brieven zijn een tot drie maanden onderweg – is vanuit de BES-eilanden geregeld geklaagd bij ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar dat heeft niet geholpen. Reden voor voormalig Eilandsraadslid en leider van de DP Koos Sneek uit Sint Eustatius om aan de bel te trekken bij de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

De problemen zijn in 2010 ontstaan toen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland werden. Sindsdien varieert de overkomstduur van 4 weken tot 3 maanden terwijl dat voor 2010 een dag of 5 was. Het komt daardoor voor dat een AOW-uitkering wordt stopgezet of een boete te laat wordt betaald.

De Kamercommissie heeft staatssecretaris Mona Keijzer van EZK gevraagd om een reactie op de brief van Sneek. Het antwoord laat bijna even lang op zich wachten als een brief van Den Haag naar Sint Eustatius. Er zijn zo veel partijen bij betrokken, schrijft de bewindsvrouw vandaag aan de Kamer, dat ze nog eens 4 weken extra nodig heeft om te reageren.

Hieronder de brief van Koos Sneek aan de Tweede Kamercommissie:

Geachte leden Commissie Koninkrijksrelaties

Al vele malen is door meerdere groepen en personen van alle drie de eilanden de postvoorziening in Caribisch Nederland onder de aandacht gebracht, welke sinds 10-10-10 dramatisch is verslechterd. Tot nu toe heeft dit niet tot enige verbetering geleid en weigert het verantwoordelijke ministerie hier enige serieuze aandacht aan te besteden. Ik heb begrepen dat men van mening is dat we op de eilanden ook maar eens moeten overgaan op email e.d. Deze opvatting getuigt volgens mij niet van enige kennis van de situatie, dat men kennelijk ook niet bereid is zich echt in de materie te verdiepen en men ons niet serieus neemt.

Ik denk dat ik wel kan stellen dat de post op de individuele eilanden best goed functioneert. De problemen doen zich voor met de postvoorzieningen tussen de eilanden en tussen de eilanden en Nederland en de rest van de wereld. Terwijl in het verleden, voor 10-10-10, het normaal was dat een brief vanuit Nederland er maximaal een dag of vijf over deed, duurt het nu tussen vier weken en drie maanden voor de post aankomt. Dit lijkt mij onaanvaardbaar lang. Dit geldt overigens ook voor post van b.v. St. Maarten naar St. Eustatius!

En niet omdat inwoners op de eilanden niet het gebruik van email kennen, maar omdat b.v. Nederlandse officiële instanties (b.v. SVB) hun post niet per email willen versturen (ik begrijp om privacy redenen), veroorzaakt deze situatie dat deadlines niet worden gehaald met alle nadelige gevolgen van dien. Voorbeelden hiervan zijn:

– Een VOG komt na de vervaldatum van 3 maanden aan, waardoor het aanvraag proces weer over moet worden gedaan;

– AOW-uitkeringen worden gestopt omdat de attestatie de vita niet op tijd binnen is;

– Boetes voor verkeersovertredingen worden te laat betaald met alle gevolgen van dien.

Ik verzoek de leden van de commissie namens de inwoners van Caribisch Nederland hierover uitleg te vragen en dat er hopelijk na negen jaar toch weer een normale postvoorziening komt.

Met vriendelijke groet,

Koos Sneek – DP Statia

Hieronder de mededeling van staatssecretaris Keijzer aan de Kamer:

Geachte Voorzitter,

Op 25 april heeft u mij een schrijven doorgestuurd van dhr. Sneek (DP Statia) aan uw Kamer over de postvoorziening in Caribisch Nederland. U heeft mij om een reactie op deze brief verzocht.

De internationale postvoorziening bestaat uit een keten van schakels met als gevolg een veelheid van betrokken partijen en verantwoordelijkheden.

Om hier structureler en vanuit een ketenbenadering naar te kijken ben ik allereerst in overleg met de ministeries van BZK (relatie OLB, straatnamen, mijnoverheid.nl), JenV (relatie Justis, VOG) en Financiën (relatie douane). Om die reden verzoek ik u om uitstel van een inhoudelijke reactie op het schrijven van dhr. Sneek. Ik stel voor u uiterlijk 21 juni nader te berichten.

Hoogachtend,

drs. M.C.G. Keijzer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deel dit artikel