Nieuws van Bonaire

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten intensiveren samenwerking voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten intensiveren samenwerking voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Kralendijk – De vier bewindspersonen Volksgezondheid van het Koninkrijk waren op 16 mei op Bonaire bijeen voor het derde bestuurlijk overleg Volksgezondheid om de kwaliteit van de gezondheidszorg verder te verbeteren en te professionaliseren. Minister Oduber (Aruba), minister Camelia-Römer (Curaçao), staatssecretaris Blokhuis (Nederland) en minister Lee (Sint Maarten) hebben uitgesproken hun samenwerking te intensiveren. Werkgroepen komen vaker bijeen om te werken aan afspraken over onder andere preventieprogramma’s, samenwerking tussen ziekenhuizen, geneesmiddelen, opleiden van zorg professionals en gegevensuitwisseling.

Meer samenwerking ziekenhuizen

Met name bij het bieden van specialistische hulp in ziekenhuizen willen de landen de handen meer ineenslaan. Om zoveel mogelijk passende hulp te bieden aan mensen binnen het Koninkrijk en mensen minder vaak naar het buitenland te sturen. Dit vraagt om keuzes van specialismen per ziekenhuis.

Crisisoefening

Om beter voorbereid te zijn op crisissituaties zoals bij orkaan Irma hebben de vier landen een werkgroep opgericht om de organisatie van de geneeskundige hulp te ondersteunen zodat slachtoffers optimale opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt en medicijnen op voorraad zijn. Er is een crisishandboek opgesteld. Recent is een oefening geweest met het evacueren van patiënten. De oefening verliep succesvol en heeft verschillende verbeterpunten opgeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van onderlinge communicatie. Hiermee is een stevige basis gelegd voor een goede samenwerking. Onder leiding van Sint Maarten worden de actiepunten verder uitgewerkt en ingevoerd.

Aandacht voor preventie en leefstijlverbetering

1200

Preventie en leefstijl stonden nog niet op de gezamenlijk agenda van de vier landen. Er is nu afgesproken dat dit onderwerp prominent op de agenda komt bij een volgende Bestuurlijk Overleg. Verder verkennen Aruba en Nederland de mogelijkheden voor meer samenwerking op het gebied van jeugdgezondheidszorg, sociaal emotionele zorg, verslavingszorg, kindermishandeling en zorg voor mensen met een beperking. Op Bonaire en

Sint Eustatius heeft Nederland een preventie- en sportakkoord ondertekend waarin concrete acties zijn afgesproken voor een gezonder Caribisch Nederland. Zo krijgen bijvoorbeeld kinderen die het nodig hebben een gezonde lunch op school en in de opvang. Ook is er veel aandacht voor meer bewegen voor jong en oud. Het verbeteren van de seksuele gezondheid is ook een belangrijk onderdeel. Curaçao werkt momenteel aan meer aandacht voor hechtingsproblematiek bij jonge moeders.

Meer zorg professionals aan het werk

De vier landen werken samen aan een kwaliteitskader voor het toelaten van medische zorg professionals. Dat moet er bijvoorbeeld toe leiden dat mensen makkelijker in de verschillende landen kunnen werken. Maar er zijn ook specifieke verschillen in de arbeidsmarkt per land. Daarom zijn er verschillende acties per land om de zorg verder te professionaliseren. Zo werkt Aruba aan het erkennen en registreren van diploma’s die in het buitenland zijn behaald. Ook werkt Aruba aan een kwaliteitsinstituut dat buitenlandse specialisten gaat toetsen. Sint Maarten werkt aan een voorstel voor meer ondersteuning van het CIBG bij het beoordelen van diploma’s van buitenlands gediplomeerden. Curaçao is in gesprek met het Universitair Medisch Centrum Groningen zodat basisartsen hun opleiding tot specialist kunnen volgen in Groningen.

Deel dit artikel