Nieuws van Bonaire

Meer mensen op Caribisch Nederland aan het werk in 2018

Kralendijk – Op de drie eilanden van Caribisch Nederland was de arbeidsdeelname in 2018 hoger dan in 2016. Op Bonaire had 70 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar in 2016 betaald werk, in 2018 was dat 73 procent. Het percentage werkenden op Sint Eustatius nam toe van 66 naar 72, op Saba van 62 naar 66. Dit blijkt uit het meest recente Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland van het CBS.

De stijging van de nettoarbeidsparticipatie tussen 2016 en 2018 was op Bonaire geheel toe te schrijven aan deeltijders. Het aantal voltijdswerkers nam juist af. Vooral onder werkende jongeren en 65-plussers groeide het aandeel met een deeltijdbaan sterk. Op Sint Eustatius kwamen er alleen voltijders bij. Daar trok met name de bouw veel nieuwe arbeidskrachten. Op de eilanden wordt voornamelijk voltijds gewerkt, wel doen mannen dat wat vaker dan vrouwen.

In 2018 woonden op Bonaire 15,3 duizend personen van 15 tot 75 jaar, op Sint Eustatius 2,6 duizend en op Saba 1,8 duizend. Op dit laatste eiland is een Amerikaanse medische universiteit gevestigd, waardoor een relatief groot deel van de bevolking uit (buitenlandse) studenten bestaat.

Vooral meer jongeren aan het werk

De toename van de arbeidsparticipatie tussen 2016 en 2018 deed zich voor in vrijwel alle leeftijdsgroepen, maar was op alle eilanden vooral sterk onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Bij deze groep is de arbeidsdeelname doorgaans betrekkelijk laag: veel jongeren gaan naar school of volgen een opleiding en zijn daardoor niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Onder 25- tot 45-jarigen is het aandeel werkenden het hoogst: 89 procent op Bonaire, 86 procent op Sint Eustatius en 72 procent op Saba. Op alle eilanden hebben 45- tot 75-jarigen aanzienlijk minder vaak een baan. Dit komt vooral door de lage participatie van 65-plussers, zij zijn veelal met pensioen. Van de 65- tot 75-jarigen had op Bonaire en Sint Eustatius een kwart betaald werk en op Saba een derde.

Laagopgeleiden vaker aan de slag

Vooral laagopgeleiden hadden in 2018 vaker betaald werk dan in 2016, op alle eilanden steeg hun arbeidsdeelname naar bijna 70 procent. Desondanks zijn laagopgeleiden op Bonaire en Sint Eustatius minder vaak aan het werk dan middelbaar- en hoogopgeleiden. Op Saba is de arbeidsdeelname onder hoogopgeleiden met 49 procent het laagst (en nagenoeg gelijk in 2016). Bij hoogopgeleiden gaat het vaak om studenten van de medische universiteit die (nog) niet actief zijn op de arbeidsmarkt.

Op Sint Eustatius nam het percentage werkenden onder hoogopgeleiden toe, terwijl dit op Bonaire juist daalde. Deze daling is het gevolg van een toename van het aandeel 55- tot 75-jarigen – die doorgaans een lagere arbeidsdeelname hebben – onder hoogopgeleiden. Hierdoor waren op Bonaire in 2018, anders dan in 2016, de middelbaaropgeleiden vaker werkzaam dan de hoogopgeleiden.

Bronnen

StatLine – Caribisch Nederland; arbeidsdeelname

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83165NED/table?ts=1555075093324

Relevante links

Statistische Trends – Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/09/beroepsbevolking-op-de-nederlands-caribische-eilanden

Nettoarbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Deel dit artikel