Nieuws van Bonaire

D66 en GroenLinks vragen in motie om reddingsplan voor koraal BES-eilanden

Rapportage Inventarisatie schade aan het rif na Matthew

Bron Koninkrijksrelaties.nu

Den Haag – De fracties van D66 en GroenLinks willen dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meer werk maakt van het behoud van het koraal in Caribisch Nederland.

De Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) dienden vandaag een motie in waarin zij de bewindsvrouw verzoeken uiterlijk in het najaar een reddingsplan voor het koraal te presenteren. De minister toonde zich bereid de bescherming van het koraal op te nemen in het eerder al door haar aangekondigde natuurbeleidsplan voor de BES-eilanden.

Schouten verwierp echter de suggestie van De Groot dat het reddingsplan bekostigd zou kunnen worden met een tweede bijdrage uit de zogeheten regio-envelop. Van een volgende tranche (volgend op de eerste van 30 miljoen euro) is helemaal geen sprake, aldus de bewindsvrouw.

Motie De Groot/Bromet

,,De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de onder(water)natuur de economische motor van het Caribisch deel van Nederland is; overwegende dat tal van factoren, zoals het ontbreken van riolering, loslopend vee en erosie, daar leiden tot aantasting van het koraal; overwegende dat het ministerie van LNV de eindverantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering en implementatie van een zevental internationale natuurbeschermingsverdragen voor de eilanden; overwegende dat Wageningen Marine Research recentelijk heeft geconcludeerd dat de staat van de natuur matig tot zeer ongunstig is en dat de huidige aanpak van de bedreigingen niet voortvarend genoeg is; overwegende dat het ministerie van LNV al eind 2017 een natuurbeleidsplan had moeten opstellen en dat het ministerie van l&W tot nu toe geen milieubeleidsplan heeft opgesteld; verzoekt de regering om uiterlijk najaar 2019 te komen met een integraal reddingsplan voor het koraal in het Caribisch deel van Nederland, en gaat over tot de orde van de dag.”

Na de indiening van de motie vroeg CDA-Kamerlid Jaco Geurts of bekend is wat de kosten van de uitvoering van het gevraagde reddingsplan zijn. De Groot: ,,Er spelen twee elementen een rol bij dit plan. Het eerste is dat de problematiek complex is, met veel loslopend vee, gebrekkige riolering en onvoldoende georganiseerde afvalverwerking. Dus dat is het inhoudelijke deel. Er moet gewoon een integrale, brede aanpak komen. Het andere deel is het financiële deel. Er is een regio-envelop, ook voor het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Het eerste gedeelte is daar nu voor afgesproken en het tweede gedeelte kan nog worden toegekend. Het gaat in eerste instantie toch om een gecombineerde aanpak van die problemen, eerder nog dan om geld. Maar als er geld nodig is, kan dat gecombineerd worden ingezet. Ik wijs u erop dat er in de eerste tranche bijvoorbeeld geld voor de landbouw op Bonaire zat. Dat moet je dan zodanig inzetten dat het niet ten koste gaat van het koraal.”

Geurts: ,,Het loslopende vee en landbouw, interessant. Maar daar gaan we een andere discussie over voeren. Het is mij nog niet helder. Ik hoor wel dat er eventueel geld geld nodig zou zijn, maar mijn concrete vraag was of de heer De Groot in beeld heeft hoe veel euro’s er nodig zouden zijn.”

De Groot: ,,Ik herhaal dat het niet gaat om de omvang van de financiën. Ik wijs u erop dat bijvoorbeeld het aanleggen van rioleringen op Saba voor 500.000 euro schijnt te kunnen. Het gaat dus niet om grote bedragen, maar wel om het slim inzetten van de middelen die er toch al zijn. Dat gaat over ettelijke miljoenen en dat moet ruim voldoende zijn om deze problematiek aan te pakken.”

Vervolgens was het aan minister Schouten om op de motie te reageren. ,,We zijn nu bezig met Caribisch Nederland om een natuurbeleidsplan op te stellen. Dat wordt eind 2019 aan de Kamer aangeboden. Ik kan in dat natuurbeleidsplan ook zaken opnemen rondom het koraal. Als ik de motie zo mag uitleggen dat ik het daarin laat meelopen, zou ik die oordeel Kamer kunnen geven. De heer De Groot zei ook nog wat over zaken als de financiering en dergelijke. Op het laatst gaf hij aan dat we ook moeten kijken naar middelen die er al zijn. Hij preludeerde ook al op een nieuwe tranche in de regio-envelop. Ik moet u zeggen dat er helemaal geen voorstel ligt voor een nieuwe tranche in de regio-envelop en dat we die tranche überhaupt niet opengezet hebben. Dus daar kan ik niet op preluderen, laat ik daar even duidelijk over zijn. Wel nemen we de zaken mee in het beleidsplan dat we aan het opstellen zijn. Als ik de motie zo mag uitleggen, is het oordeel aan de Kamer.”

De motie wordt donderdag in stemming gebracht.

Deel dit artikel

RocargoRocargo