Nieuws van Bonaire

Structurele oplossingen voor brandstofopslag Bonaire

Het Openbaar Lichaam Bonaire is gesloten wegens feestdagen

 

Kralendijk – In het verleden zijn er problemen geweest in de opslag en levering van zware stookolie, benzine, diesel en kerosine. Dit jaar was de situatie tijdelijk kritiek. Er was sprake van een beperkte brandstoflevering mede door de beslaglegging op BOPEC. Een goed functionerend energievoorziening en –systeem is van groot maatschappelijk en economisch belang. Dit vereist structurele maatregelen. Daarom vormen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een taskforce “Long Term Fuel Supply Bonaire. Zij werken samen aan een structurele oplossing van de brandstofopslagproblemen op Bonaire.

Rocargo

Uit onderzoek blijkt dat de oplossing ligt in de bouw van nieuwe faciliteiten om brandstof op te slaan. De bouw zal ongeveer twee jaar duren. Het is belangrijk dat de nieuwe faciliteiten waar brandstof wordt opgeslagen, voldoen aan alle veiligheidsvereisten. Zij moeten ook op een goede manier worden beheerd.

Het bouwen van de nieuwe infrastructuur gebeurt in 3 fases. Namelijk verkenning, planvorming en realisatie. Er wordt nu een marktverkenning uitgevoerd naar mogelijke partners. Partners die willen meedoen in eigendom, beheer en financiering van de nieuwe brandstofopslag faciliteiten. Begin 2019 wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin staan afspraken over rollen, financiering, proces, vergunningen, organisatie en haalbaarheidsstudie.

De werkgroep rapporteert aan een stuurgroep onder voorzitterschap van Gezaghebber Edison Rijna. De stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Hubert Martis en vertegenwoordigers van de drie ministeries. Er is gekozen voor een doelmatige structuur met heldere uitgangspunten voor alle partijen.

De volgende partijen zijn hierbij direct betrokken: BOPEC, WEB, Contour Global, Bonaire International Airport, Curoil, Oil Trading Bonaire N.V. en Brandweer Caribisch Nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo