Nieuws van Bonaire

Verkiezingscampagne kiescolleges voor de Eerste Kamer van start

Een recente grondwetswijziging maakt dat de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf 2019, net als alle andere delen van Nederland, invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Voor ieder eiland wordt hiervoor een zogenaamd kiescollege voor de Eerste Kamer opgericht. Deze kiescolleges bestaan uit volksvertegenwoordigers die samen met de leden van de provinciale staten stemmen op de leden van de Eerste Kamer.

Het Nederlandse parlement bestaat uit twee Kamers: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan wetsvoorstellen indienen, wijzigen en goedkeuren. De Eerste Kamer stemt over wetsontwerpen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen. In tegenstelling tot de Tweede Kamer, worden leden van de Eerste Kamer niet rechtstreeks gekozen door de Nederlandse bevolking maar door leden van de provinciale staten en, vanaf 2019 ook, door de leden van de kiescolleges.

Rocargo

Een lid van een kiescollege heeft uitsluitend de taak om de leden van de Eerste Kamer te kiezen en is op geen enkele wijze betrokken bij de uitoefening van de bestuurstaken van het openbaar lichaam. Ingezetenen met een Nederlandse nationaliteit kunnen zich tot 4 februari 2019 kandidaatstellen voor het kiescollege van het eiland waar hij of zij woonachtig is. Op 20 maart 2019 vinden kiescollegeverkiezingen plaats en kunnen Nederlands ingezetenen stemmen op de leden van de kiescolleges. Dit is op dezelfde dag als de eilandsraadsverkiezingen op Bonaire en Saba.

Deze week start RCN met een voorlichtingscampagne om ingezetenen met passief kiesrecht te informeren over kandidaatstelling.  Hiervoor worden diverse communicatiemiddelen ingezet, zoals advertenties, radio- en TV spots en Facebook. Ook kunnen potentiële kandidaten en stemgerechtigden voor meer informatie terecht op www.rijksdienstcn.com/kiescollege2019

RCN voert de voorlichtingscampagne uit in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.

Deel dit artikel