Nieuws van Bonaire

Cft levert 7 kantjes kritiek op ontwerpbegroting Bonaire

Door René Zwart

Den Haag – De door het Bestuurscollege van Bonaire opgestelde ontwerpbegroting 2019 bevat zulke ernstige tekortkomingen dat het College financieel toezicht er geen eindoordeel over kan geven.

Het Cft heeft er een brief van 7 pagina’s voor nodig om op te sommen waarom de ontwerpbegroting ‘in onvoldoende mate voldoet’ aan de criteria van de Wet FinBES. ,,Ook sluiten meerdere bedragen en getallen in de ontwerpbegroting 2019 niet op elkaar aan, of kloppen optellingen niet”, aldus het Cft. Bovendien ontbreken de (voorlopige) cijfers 2017 van de overheidsentiteiten. Een andere belemmering om de ontwerpbegroting naar behoren te kunnen beoordelen is het nog altijd ontbreken van de vastgestelde jaarrekening 2017. Dat komt omdat bij de accountantscontrole ook daarin tal van ernstige tekortkomingen zijn aangetroffen.

Het Cft wijst er voorts op dat een aantal cruciale aspecten niet in de ontwerpbegroting zijn verwerkt zoals de verhoging van de cruisetax van 2 naar 3,5 dollar per passagier, de verlaging van de werkgeverspremies en de verhoging van het minimumloon. Op papier voldoet de ontwerpbegroting met 47,7 miljoen dollar aan inkomsten (waarvan 61% door ‘Den Haag’ wordt bijgedragen) en een gelijk bedrag aan uitgaven wel aan de eis dat deze sluitend dient te zijn. De post onvoorzien laat een bedrag van 200.000 dollar zien. Kritiek heeft het Cft op de (te) lage reservering voor het onderhoud aan het wegennet, terwijl er wel middelen voor zijn.

Als alle door het Cft aanbevolen correcties zijn doorgevoerd kunnen de bedragen er weer anders uitzien. De geconstateerde tekortkomingen zijn dermate ernstig dat nog afgezien van de rekenfouten en inconsistenties het BC de ontwerpbegroting eerst grondig zal moeten aanpassen voordat deze aan de Eilandsraad kan worden aangeboden. Vaststaat dat de wettelijke termijn voor het bij het ministerie van BZK indienen van een vastgestelde begroting (15 november) niet gehaald gaat worden.

Lees hier de volledige brief van het Cft.

Rocargo
Deel dit artikel