Nieuws van Bonaire

Veel gestelde vragen rondom de aangekondigde alcoholcontroles

Bonaire – Er zijn veel vragen binnen gekomen bij de politie omtrent de aangekondigde alcoholcontroles.

Ze beantwoorden hieronder de meeste:

Rocargo

 

Op basis van welke wetgeving worden de controles uitgevoerd?
De controles worden uitgevoerd op basis van de verkeersverordening uit 1957, die tot nu toe geldig is, waarin staat dat:  “een bestuurder van een voertuig verboden is over een weg te rijden “terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank of andere bedwelmende middelen, dat hij niet in staat moet worden geacht het voertuig naar behoren te besturen.”, art 6, WVV BES

Is de nieuwe verkeersverordening al aangenomen?
Nee, de nieuwe verkeersverordening is nog niet aangenomen; het ligt op het moment ter goedkeuring bij de Eilandsraad.

Hoe gaat een controle in zijn werk?
Tijdens de verkeerscontrole zal aan de bestuurder gevorderd worden mee te werken aan een blaastest. Indien de blaastest een indicatie geeft dat er sprake is van alcoholconsumptie (het apparaat geeft dan een ‘A’ of een ‘F’ aan), treedt de politie handhavend op door middel van het opleggen van een rijverbod en eventueel door het verrichten van een aanhouding. Na aanhouding kan de politie tevens overgaan tot het uitvoeren van een dronkenmanstest en het afnemen van een uitgebreidere ademanalyse.

Wie bepaalt de wijze van afdoening?
Het OM bepaalt de wijze van afdoening

Ben ik verplicht om mee te werken aan de blaastest en/of ademanalyse?
Ja. Het niet meewerken aan de blaastest of de ademanalyse is een strafbaar feit. Indien men niet mee werkt aan de bedoelde  test zal aanhouding volgen. Het weigeren van de test wordt streng bestraft.

Is er maar 1 mondstuk van het blaastestapparaat of wordt het per persoon verwisseld?
Elk persoon krijgt een nieuwe mondstuk.

Waarom de blaastest?
Een blaastest is een snelle en betrouwbare manier om vast te stellen of een bestuurder onder invloed van alcohol een voertuig bestuurt.

Blijft dit hetzelfde wanneer de nieuwe verkeersverordening ingaat?
In de wet wordt gesproken over een blaastest. Hiermee wordt zowel de blaastest op straat bedoeld, alsmede de ademanalyse op het politiebureau.

In de huidige wetgeving staat dat een bestuurder van een voertuig verboden is over een weg te rijden “terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank of andere bedwelmende middelen, dat hij niet in staat moet worden geacht het voertuig naar behoren te besturen.” Mochten de controles op basis hiervan worden uitgevoerd: waar ligt de grens en hoe wordt dit objectief bepaald?
Een bestuurder die wordt aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, zal geconfronteerd worden met een strafrechtelijk onderzoek dat tegen hem zal worden gestart. Het onderzoek richt zich op het verzamelen van bewijs waaruit blijkt dat de bestuurder zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank, dat hij niet in staat moet worden geacht, het voertuig naar behoren te besturen. Of er voldoende bewijs is, is ter beoordeling van de officier van justitie, waarna uiteindelijk een rechter het laatste oordeel heeft.

Wat is de toegestane UGL (microgram per liter)?
Rijden onder invloed levert altijd een extra gevaar en risico op voor de verkeersveiligheid. Een grens geeft de huidige wetgeving niet aan.

“Het is voor een bestuurder van een voertuig verboden om over een weg te rijden “terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank of andere bedwelmende middelen, dat hij niet in staat moet worden geacht het voertuig naar behoren te besturen.”

Hoe hoog zijn de boetes bij overtreding?
Dit is ter beoordeling aan de officier van justitie/ rechter.

Er wordt gesteld dat een rijverbod kan worden opgelegd. Geldt dit verbod tot ontnuchtering of kan een bestuurder zijn rijbewijs kwijtraken?
Het geldt totdat de bestuurder geacht wordt weer nuchter te zijn. De politie bepaalt het aantal uren waarin een bestuurder niet mag rijden.

Er wordt gesteld dat ‘indien van toepassing’ aanhoudingen tot ontnuchtering worden verricht. Wanneer is dit van toepassing?
Er worden geen aanhoudingen ter ontnuchtering gedaan. Enkel aanhoudingen vanwege verdenking rijden onder invloed, dan wel niet voldoen aan bevel of vordering.

Indien men niet meewerkt aan een blaastest krijgt hij of zij een boete. Ontloopt deze persoon daarmee de eventuele boete voor rijden onder invloed?
Weigering levert het strafbare feit “niet voldoen aan bevel of vordering op”, daarnaast kan de bestuurder ook vervolgd worden voor rijden onder invloed, als uit feiten en omstandigheden blijkt dat een bestuurder zich hier schuldig aan heeft gemaakt.

Gaat de overheid aan de slag met een alternatief? 
Bijvoorbeeld openbaar vervoer om mensen veilig thuis te brengen na een avond uit.
Dit is niet aan KPCN of het OM.

Wordt ook gecontroleerd op gebruik van andere bedwelmende middelen in het verkeer?
Nee. Bij een sterk vermoeden daarover doen we een dronkenmanstest, die de persoon dan vermoedelijk ook niet goed kan afleggen. Daarna gaan we in overleg met het O.M.. Kan bijvoorbeeld leiden tot een bloedafname. Alles in overleg met en onder leiding van de Officier van Justitie.

Komt er een voorlichting van het OM en KPCN alvorens wordt gecontroleerd?
Nee, dit is niet het geval.

Deel dit artikel