Nieuws van Bonaire

Cft draait BC Bonaire de duimschroeven aan voor het niet nakomen van afspraken

Door René Zwart©

Den Haag – Het College financieel toezicht draait het Bestuurscollege van Bonaire de duimschroeven aan. In een aan gezaghebber Edison Rijn gerichte brief constateert collegevoorzitter Raymond Gradus dat het BC zich niet aan wettelijke termijnen houdt, maar bovendien gemaakte afspraken niet nakomt.

,,Helaas moet het Cft vaststellen dat het OLB niet tijdig voorziet in meerdere rapportageverplichtingen”, aldus de brief. Een daarvan betreft de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal die uiterlijk op 30 april ingediend had moeten zijn. Op 16 mei is gedeputeerde van Financiën Ibi Martis daar op aangesproken waarna het bijna nog een maand heeft geduurd voordat het Cft de bedoelde rapportage ontving.

Het BC, zo stelt het Cft, voldoet evenmin aan de verplichting de jaarrekeningen van de overheidsnv’s/stichtingen tijdig te overleggen. Van de 25 hebben er slechts 6 de jaarrekening over 2016 ingeleverd, maar zijn er bij (zoals de Bonaire Management Group) die jaren achterlopen. Van 2017 is er alleen die van de Fundashon Cas Bonairiano en ontbreken er dus 24. Het Cft dringt er bij het BC op aan er voor te zorgen dat de jaarrekeningen over 2017 van alle deelnemingen conform de wettelijke termijn voor 1 juli worden overlegd. De ontbrekende jaarrekeningen over 2016 en daarvoor verlangt het Cft ‘alsnog op korte termijn’.

Grote zorgen heeft het Cft ook over de jaarrekening van het Openbaar Lichaam zelf. Die behoort – vastgesteld door de Eilandsraad – voor 15 juli aan het ministerie van BZK te worden aangeboden. ,,Het Cft heeft de jaarrekening 2016 echter pas op 31 augustus 2017 en dus niet tijdig ontvangen. De afdeling Financiën heeft aangegeven dat de jaarrekening 2017 waarschijnlijk ook niet tijdig zal worden ingediend. Het Cft benadrukt de noodzaak om tijdig de jaarrekening 2017 alsmede het accountantsverslag in te dienen.”

Aan het structureel overschrijden van deadlines ziet het Cft opnieuw een bevestiging dat het BC het financieel beheer niet op orde heeft. Het wijst op de medio vorig jaar gemaakte afspraak 8 cruciale vacatures voor 31 december in te vullen. Pas na lang aandringen heeft het BC op 18 mei het Cft geïnformeerd: van de 8 functies blijkt slechts de helft te zijn ingevuld. ,,Het is van groot belang dat de begrotings- en verantwoordingscyclus adequaat verloopt zodat het Bestuurscollege verantwoording aflegt en de eilandsraad zijn kader stellende en controlerende taken kan uitvoeren. Het Cft adviseert u dan ook maatregelen te nemen die ertoe leiden dat u wel tijdig aan uw rapportageverplichtingen gaat voldoen en wil daar binnenkort met u over van gedachten wisselen”, herhaalt Gradus zichzelf.

Het Cft brengt volgende week zijn halfjaarlijkse werkbezoek aan Bonaire. Een afschrift van de ‘rappelbrief’ (lees hier) is naar staatssecretaris Raymond Knops gestuurd.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo