Nieuws van Bonaire

Wiebes: Tarief drinkwater op Bonaire met spoed repareren

Door René Zwart©

 

Den Haag – Om drinkwater voor kleinverbruikers op Bonaire betaalbaar te houden wordt de Wet elektriciteit en drinkwater BES met spoed gewijzigd. Dat meldt minister Eric Wiebes van Klimaat en Energie mede namens zijn collega Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vandaag in reactie op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Antje Diertens en Rob Jetten (beiden D66).

,,De prijsstijging van drinkwater op de BES drukt zwaar op de kleinverbruikers. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is zich daarvan bewust. Om de toegankelijkheid tot drinkwater voor deze groep in 2018 en 2019 te waarborgen heeft het ministerie extra subsidie beschikbaar gesteld en wordt een spoedwijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES voorbereid waarmee een korting op het vaste gebruikstarief voor deze verbruikers mogelijk wordt”, schrijft Wiebes. Voor de lange termijn werkt IenW aan een verdergaande wetswijziging waarbij kritisch naar de tariefstructuur wordt gekeken.

Wiebes noemt een goede drinkwatervoorziening van groot belang voor de volksgezondheid, het welzijn en de welvaart van Bonaire. ,,Voorzieningen voor eerste levensbehoeften moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Echter door de geringe bevolkingsomvang, het ontbreken van grote zoetwatervoorraden, het insulaire karakter en de vergeleken met Europees Nederland hoge kosten van de voorziening en lage inkomens is volledige dekking van de kosten van de drinkwatervoorziening op Bonaire mogelijk niet haalbaar. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt daarom een structurele subsidie beschikbaar om bij te dragen aan een betaalbare drinkwatervoorziening op Bonaire.”

De bewindsman schrijft dat het Bestuurscollege heeft verzocht om herinvoering van een progressief capaciteitstarief voor drinkwater zoals voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet werd gehanteerd. ,,Met een tussentijdse aanpassing van de wet wordt er naar gestreefd dit weer mogelijk te maken in de vorm van een korting voor kleinverbruikers en mogelijk ook andere verbruikers. Daarbij moeten de effecten voor alle groepen gebruikers, ook de gemiddelde en grootgebruikers, onderzocht worden.”

Eerder had Wiebes de Kamer al gemeld bereid te zijn de wet ten aanzien van de elektriciteitstarieven te wijzigen. Hij gaat daar in zijn brief van vandaag nader op in: ,,Ook elektriciteit is een eerste levensbehoefte die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Net zoals de betaalbaarheid voor drinkwater staat de betaalbaarheid van elektriciteit in Bonaire onder druk door de relatieve hoge kosten als gevolg van de kleinschaligheid en de geïsoleerde ligging van de eilanden. Daarom kan subsidie nodig zijn.”

De minister blijft er bij dat WEB en het Bestuurscollege er voor hadden kunnen kiezen de door hem voor dit jaar verstrekte subsidie van 2,3 miljoen dollar meteen bij de implementatie van het nieuwe tariefstelsel anders te verdelen zodat die ten gunste zou zijn gekomen van huishoudens met een laag inkomen. ,,Op Saba wordt de subsidie specifiek ingezet voor de kleinverbruikers. De grootverbruikers dragen daardoor een relatief groter deel van de lasten. In mijn subsidiebeschikking voor Bonaire heb ik een dergelijke inzet van de subsidie voorgesteld.”

Inmiddels heeft WEB de subsidie anders verdeeld, maar gaat een substantieel deel nog altijd naar grootverbruikers.” Wiebes lijkt geneigd ook voor de elektriciteitstarieven een terugkeer naar de oude systematiek wettelijk mogelijk te maken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo