Nieuws van Bonaire

Het Openbaar Lichaam Bonaire werkt aan het versterken van arbeidsbemiddeling

Het Openbaar Lichaam Bonaire werkt aan het versterken van arbeidsbemiddeling

Onder leiding van dagvoorzitter Ingrid Sealy (OLB) hebben de verschillende stakeholders deelgenomen aan de workshop “de sluitende keten”.

Op 18 april heeft het Openbaar Lichaam Bonaire, directie Samenleving en Zorg, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een succesvolle werkconferentie georganiseerd in het kader van werken met een beperking.
Het onderwerp” werken met een beperking”  is één van de speerpunten van het programma waarin de Openbare Lichamen van Caribisch Nederland middels een twinning  met de Gemeente Leiden samenwerken aan het versterken van de arbeidsbemiddeling.
Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch) mogelijkheden worden geboden om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt.  Aan de ene kant betekent dit voldoende begeleiding voor de werknemer en aan de andere kant voldoende ondersteuning voor de werkgevers.  Daarnaast is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt een essentiële schakel in het geheel.
Afgelopen februari  zijn de resultaten van een quickscan naar de arbeidsparticipatiemogelijkheden van mensen met een beperking op Bonaire gepresenteerd.  Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat er al verschillende stakeholders actief zijn op dit terrein maar dat de samenwerking verder geïntensiveerd kan worden. Het doel van de werkconferentie was om de verschillende vormen van zorg- en dienstverlening beter op elkaar aan te laten sluiten en in kaart te brengen welke  leemtes nog gevuld moeten worden zodat er een sluitende keten ontstaat waarbij meer mensen aan het werk worden geholpen. De werkconferentie heeft naast concrete afspraken in de keten ook  input opgeleverd voor beleidsmakers.  Hiermee maken het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de stakeholders stappen in het verbeteren van de positie van mensen met een beperking  op de arbeidsmarkt.  Zoals mevrouw Janga Serfillia het in haar speech heeft verwoord: if you want to go fast go alone, if you want to go far go together.

De directeur van Samenleving en Zorg, mevrouw Silvana Janga Serfilia en de directeur werknemersregelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hans Ton hebben de conferentie geopend. Sprekers  Paula van der Brug (SZW) en Mischa Prinsenberg (Gemeente Leiden/OLB) hebben informatie gegeven over het programma versterking arbeidsbemiddeling.  Ron Duchatteau (SGB) heeft een presentatie gehouden over de ontwikkelingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.Deel dit artikel