Bonaire

Maak van bibliotheken in Caribisch Nederland centra voor ontwikkeling

Foto René Zwart - Tweede Kamerlid Antje Diertens.

Foto René Zwart – Tweede Kamerlid Antje Diertens.

Door René Zwart©

Den Haag – ,,Bibliotheken moeten ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba het centrum zijn waar mensen een start kunnen maken met het leren van vaardigheden die de zelfredzaamheid stimuleert”, aldus Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) over het waarom van de motie die zij woensdag indiende om de bibliotheken op de eilanden een rol te geven bij de introductie van het fenomeen ‘levenlangleren’.

,,Ook preventieactiviteiten die bewustwording stimuleren voor de noodzaak van een gezonde leefstijl kunnen in de vorm van voorlichting en cursussen in de  bibliotheek worden aangeboden. Dit in samenwerking met andere sociale partners op het eiland.”

Diertens wijst er in een samen met oud-gedeputeerde Nina den Heijer geschreven notitie op dat een bibliotheek een gemeenschapshuis is waar iedereen welkom is om bijvoorbeeld te leren lezen en schrijven. ,,Zodat iedereen de kans krijgt om mee te (blijven) doen in de gemeenschap. Kennis en kunde zorgen ervoor dat mensen zelf regie voeren over hun eigen bestaan. Kennis van taal heeft een positief effect op welzijn, gezondheid, zelfredzaamheid en kansen op de arbeidsmarkt. Veel volwassenen op de BES-eilanden hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Daarom is het belangrijk mensen laagdrempelig te verleiden om te leren. Ook kunnen mensen in de omgeving van de bibliotheek geprikkeld worden vervolgstappen te zetten in het kader van permanente educatie. Door de eilandenproblematiek is het soms moeilijk om een (bij)scholing  te volgen op de universiteit op Curaçao of in Nederland. Een goede ICT-infrastructuur in de bibliotheek stelt mensen in staat om bijvoorbeeld op afstand cursussen of colleges die elders worden gegeven te volgen.”

De huidige bibliotheken op de eilanden hebben een nog traditionele functie en voldoen niet aan de normen die in Europees Nederland gelden, benadrukt het Kamerlid: ,,Activiteiten die in de een moderne bibliotheek kunnen worden aangeboden zijn: leesgroepen, schrijfcursussen, bijles voor Cito (scores lopen vaak achter door taalachterstand), taalhuis(samen lezen), walk en talk bijeenkomsten voor werkzoekenden, schoolbiebspecials voor docenten en begeleiders, volwasseneneducatie, webcolleges en webcursussen, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, etc.”

Diertens roept in haar motie minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om te onderzoeken of de bibliotheken in Caribisch Nederland een rol kan worden toebedeeld bij het invoeren van levenlangleren. Zij ziet daarin een middel om problemen in het sociale domein aan te pakken. ,,Een van de grootste problemen is de aanpak van armoedebestrijding. Mensen zijn vaak, naast andere problemen, gevangen in schuldproblemen. Het is voor veel mensen moeilijk om regie over hun eigen bestaan te krijgen.”

De motie die dinsdag in stemming wordt gebracht kan op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer rekenen.

Deel dit artikel