Bonaire

Bezuiniging op FCB raakt meest kwetsbaren

Joba van den Berf - Foto CDA

Joba van den Berg – Foto CDA

Den Haag – De door het Bestuurscollege afgekondigde bezuiniging van 13% op de begrotingssteun aan de Fundashon Cas Bonairiano (FCB) raakt de meest kwetsbare huurders.

Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Antje Diertens (D66). De bewindsman heeft zich eerst laten informeren door de directie van de FCB. Die heeft berekend dat huurders met de laagste inkomens het hardst geraakt worden. Het gaat om 217 gezinnen die bij handhaving van de subsidiekorting gemiddeld 115 dollar per maand meer aan huur moeten gaan betalen. Per individuele huurder varieert het nadeel van 2,89 dollar tot 301,80 dollar.

Knops schetst nog wel een alternatief: de FCB kan er ook voor kiezen zijn reserves aan te spreken. ,,Dit gaat mogelijk ten koste van zaken als renovatie, onderhoud en nieuwbouw van sociale huisvesting”, realiseert de bewindsman zich echter. Het Bestuurscollege heeft, schrijft hij, tegenover hem erkend dat het plan van de FCB voor de bouw van 500 sociale huurwoningen in de komende jaren daardoor kan stagneren.

Maar: ,,Woningmarktbeleid betreft een eilandelijke taak. Het is daarmee aan het openbaar lichaam om zelf prioriteiten te stellen en invulling en uitvoering te geven aan de volkshuisvestelijke opgaven. Het openbaar lichaam kan de afweging maken om geen aanvullende middelen vrij te maken voor het verhogen van de verhuurdersubsidie terwijl het plan van de uitbreiding van het woningbestand van FCB met 500 woningen aan de orde is. Dat is een beleidsmatige en bestuurlijke keuze. Als deze situatie zich voordoet zal bij nieuwbouw vermoedelijk enkel verhuurd kunnen worden aan huurders die beschikken over voldoende huishoudinkomen om de volledige niet gesubsidieerde sociale huurprijs te betalen.”

Knops is zich bewust van het risico dat de FCB zijn sociaalmaatschappelijke doel betaalbare huurwoningen aan te bieden voorbij schiet. ,,De noodzaak tot voldoende sociale woningbouw is evident en de problematiek heb ik scherp op het netvlies. Ik kan u verzekeren dat ik met diverse betrokken partijen in gesprek ben om te bezien op welke wijze alsnog binnen afzienbare tijd een impuls kan worden gegeven aan een oplossing voor dit vraagstuk.”

De staatssecretaris verwacht van alle betrokkenen een actieve rol om een oplossing te vinden. ,,Ook hier geldt wedebc rom het belang van stabiel bestuur en dit lijkt mij typisch een onderwerp dat ook terug zou moeten komen in het door het bestuurscollege te ontwikkelen breed gedragen actieplan waar ik het bestuurscollege in mijn kennismakingsreis aan Bonaire om heb verzocht.”

Antje Diertens -Foto D66

Deel dit artikel