Bonaire

Vervolg overleg Personeelshandboek onderwijspersoneel CN

De bespreking van het Personeelshandboek op Bonaire met de schooldirecties en besturen. Aan het woord is beleidsadviseur Helma van Schie van de afdeling Arbeidsvoorwaarden van het ministerie van OCW.

De bespreking van het Personeelshandboek op Bonaire met de schooldirecties en besturen. Aan het woord is beleidsadviseur Helma van Schie van de afdeling Arbeidsvoorwaarden van het ministerie van OCW.

In de tweede helft van februari is een tweede versie van het personeelshandboek voor scholen in Caribisch Nederland in concept gepresenteerd. Medewerkers van OCW in Caribisch en Europees Nederland bezochten daartoe de scholen en de vakbond. Het personeelshandboek beschrijft de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel in Caribisch Nederland.

De rechtspositie van het onderwijspersoneel is een vrij ingewikkelde materie. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in verschillende regelingen. Het handboek zelf is geen bindende regeling. Het geeft alleen uitleg over de rechten en plichten zoals die in wet- en regelgeving vastliggen, zoals informatie over de beloning, toelagen en verlofsoorten. Een overzicht van de belangrijkste regelingen is opgenomen in de bijlage bij het handboek. Deze regelingen zijn openbaar en voor iedereen te raadplegen op internet (http://wetten.overheid.nl).

Het personeelshandboek is bestemd voor het onderwijspersoneel dat op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in dienst is bij een door de rijksoverheid bekostigde school voor openbaar of bijzonder onderwijs. Met het onderwijspersoneel worden de directeur, de adjunct directeur, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel bedoeld. Het handboek geeft geen gedetailleerde informatie over de toepassing van de arbeidsvoorwaarden in specifieke situaties. Er zullen altijd vragen zijn over de concrete toepassing van een regeling in een bijzondere situatie. Aanvullende vragen kunnen aan RCN/OCW worden voorgelegd via het e-mailadres: vragenoveronderwijs@rijksdienstcn.com.

De eerste versie het personeelshandboek was eerder, in juni 2017, met dezelfde stakeholders besproken. Als gevolg daarvan is de tekst aangepast. Zo ontstond het tweede concept, dat nu recent besproken is.

De totstandkoming van het personeelshandboek is één van de acties uit de onderwijsagenda voor Caribisch Nederland voor de jaren 2017 tot en met 2020. In de onderwijsagenda staan acties die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Daarbij is ook aandacht voor een aantal randvoorwaarden, zoals op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Het doel van het handboek is duidelijk te maken welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op het onderwijspersoneel en te bevorderen dat de arbeidsvoorwaardenovereenkomsten voor de scholen correct worden uitgevoerd. Deze overeenkomsten zijn tot stand gekomen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Dit is een overleg tussen de schoolbesturen, de vakbonden en de eilandsbesturen.Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo