Bonaire

ACM publiceert maximale tarieven voor elektriciteit en drinkwater Bonaire

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in december 2017 de maximale distributietarieven voor elektriciteit en voor drinkwater vastgesteld die per 1 april 2018 gaan gelden op Bonaire. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat treffen subsidiemaatregelen om de negatieve gevolgen van de nieuwe tariefstructuur zoveel mogelijk te beperken. Deze subsidiemaatregelen worden half maart duidelijk.

De ACM publiceert de tariefbeschikkingen voor elektriciteit en drinkwater op de website van de ACM. Hierin staan de maximale (kostendekkende) tarieven die Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) vanaf 1 april bij haar klanten in rekening mag brengen. Vanwege de beschikbare subsidies zullen de tarieven die WEB daadwerkelijk in rekening brengt lager zijn. Zodra de subsidiemaatregelen bekend gemaakt zijn, zal WEB zijn klanten informeren over de tarieven die zij per 1 april in rekening gaat brengen.

1200

De ACM heeft op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de taak om kostendekkende tarieven vast te stellen. Per 1 april komt er een nieuw tariefstelsel met een vast gebruikstarief en een variabel gebruikstarief. Als onafhankelijk toezichthouder berekent de ACM op grond van de wettelijke regels welke kosten WEB maakt voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater.

Het is in het belang van Bonaire dat WEB een financieel gezond bedrijf is dat zijn kosten vergoed krijgt, inclusief een redelijk rendement op zijn investeringen. Op deze manier krijgt WEB voldoende inkomsten om het netwerk te onderhouden, investeringen in het netwerk te doen en om elektriciteit en drinkwater in te kopen of zelf te produceren. Aan de andere kant zorgt de vaststelling van de maximum tarieven door de ACM er ook voor dat WEB bij de consument niet meer in rekening mag brengen dan die maximale (kostendekkende) tarieven.

De besluiten van de ACM en het bijbehorende rekenmodel zijn te vinden op de website van de ACM: www.acm.nl/caribisch-nederland.

Bijlage: overzicht maximale tarieven voor elektriciteit en drinkwater en q&a vaststelling tarieven

1200

Wat verandert er per 1 april 2018 aan de elektriciteits- en drinkwatertarieven?

Vanaf 1 april 2018 komt er een vast gebruikstarief voor elektriciteit en voor drinkwater. En er komt een variabel gebruikstarief voor elektriciteit en voor drinkwater. Het vaste gebruikstarief dekt de kosten van het netwerk. Dus de leidingen, hoogspanningsmasten, transformatoren, etc. Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat je betaalt voor je verbruik, dus voor de hoeveelheid kilowattuur en de hoeveelheid kubieke meter drinkwater die een consument verbruikt.

Ga ik meer of minder betalen vanaf 1 april?

Dat hangt af van de hoeveelheid elektriciteit en drinkwater die je verbruikt en wat voor soort aansluiting je hebt.
Voor drinkwater heeft bijna iedereen dezelfde aansluiting. Voor elektriciteit zijn er verschillende aansluitcapaciteiten. De meeste huishoudens vallen in de categorie van 3,1 of 4,4 KVA. KVA is een maat voor de capaciteit: de hoeveelheid elektriciteit die een consument of bedrijf tegelijk (dus op één moment) kan gebruiken (Kilo-Volt-Ampere). Of een huishouden of bedrijf die capaciteit ook echt gebruikt, is niet van belang: bij de aanleg van de aansluiting is besloten welke capaciteit er aangelegd moet worden. Hoe groter de aansluitcapaciteit, des te hoger is het vaste gebruikstarief dat een consument of bedrijf per maand betaalt. Het variabele tarief is voor iedereen gelijk. Ook is het variabele tarief voor drinkwater voor elke kubieke meter gelijk: de huidige staffel voor drinkwater (met een hogere prijs per kubieke meter als er meer drinkwater gebruikt wordt) verdwijnt per 1 april. De wet laat die staffel niet meer toe.

Hoe weet ik mijn aansluitcapaciteit?

WEB zal in de maand maart alle consumenten en bedrijven informeren over hun aansluitcapaciteit.
Wat moet ik doen als mijn aansluitcapaciteit niet klopt?
WEB zal informatie verstrekken over de procedure om de aansluitcapaciteit indien gewenst te veranderen.

Wat gebeurt er met het pagabon-tarief?

Een consument die pagabon heeft, betaalt geen vast gebruikstarief. Omdat een pagabon-gebruiker wel moet bijdragen aan een deel van de kosten van het netwerk, zit er in het pagabon-tarief een opslag voor de netwerkkosten. Een pagabon-gebruiker betaalt dus een iets hoger variabel gebruikstarief dan een consument die een vaste aansluiting heeft. Maar per saldo is het tarief gelijk, gegeven een gemiddeld verbruik voor pagabon.

Wie stelt de tarieven vast?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), een onafhankelijke toezichthouder, heeft de wettelijke
taak om kostendekkende tarieven vast te stellen. De ACM heeft berekend wat het kost om elektriciteit en drinkwater te produceren. Ook heeft de ACM berekend wat het kost om elektriciteit en drinkwater aan de consument te leveren (distributie). Die kosten zijn omgerekend naar tarieven: het vaste gebruikstarief (om de distributie-/netwerkkostenkosten te dekken) en het variabele gebruikstarief (om de productiekosten te dekken).

Wat is het verschil met de huidige tarieven die WEB hanteert?

Elektriciteit

Voor elektriciteit geldt tot nu toe alleen een variabel tarief. In dat tarief zijn alle kosten van elektriciteit verwerkt, ook de netwerkkosten. Als je heel veel elektriciteit verbruikt, betaal je naar verhouding dus ook meer voor het netwerk dan als je weinig elektriciteit verbruikt. Dat is niet eerlijk. Het netwerk ligt er namelijk voor iedereen en WEB maakt kosten om dit te onderhouden. Een consument die bijvoorbeeld een paar maanden niet op Bonaire verblijft, maar hier wel een huis heeft, betaalt niets als hij niet op Bonaire is. Terwijl het netwerk er dan nog steeds ook voor die consument ligt en door WEB onderhouden wordt. Daarom is er in de wet gekozen dat iedereen een vast bedrag per maand betaalt voor het netwerk.

Drinkwater

Voor drinkwater is er op dit moment al een vastrecht. Daarnaast is er op dit moment een variabel tarief dat hoger wordt naarmate je meer water verbruikt.
Per 1 april 2018 geldt voor alle consumenten hetzelfde variabele verbruikstarief per maand voor elke kubieke meter . De prijs per kuub hangt dus niet meer af van het verbruik.
Daarnaast geldt er ook (zoals dat er nu is) een vast gebruikstarief voor de netwerkkosten.
Los van die twee tarieven komt er ook een tarief voor drinkwater per truck. Dat is een tarief per kubieke meter drinkwater. In dat tarief zitten ook de kosten voor het transport met de truck.

Waarom gaan de tarieven pas op 1 april in?

Het doel van de Wet elektriciteit en drinkwater BES is dat de elektriciteitsvoorziening en de drinkwatervoorziening op Bonaire betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Door die wet worden zowel de nutsvoorzieningen en WEB beschermt als ook de consument. Vanwege de kleinschaligheid zijn deze voorzieningen relatief duur. Daarom is er subsidie beschikbaar om de tarieven betaalbaar te houden. De ACM vindt het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de effecten van de nieuwe tarieven. En daarvoor is het nodig om de betrokken ministeries enige tijd te bieden om (subsidie)maatregelen te treffen om de effecten te beperken.. Daarom gaan de nieuwe tarieven die de ACM vastgesteld heeft pas op 1 april in op Bonaire.

Wanneer worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt?

Op korte termijn zal de ACM de vastgestelde maximale tarieven publiceren. Vervolgens zullen de ministeries van I&W en EZK in overleg met WEB bekend maken wat de subsidiemaatregelen zijn en wat dat betekent voor de tarieven die WEB bij consumenten en bedrijven in rekening zal brengen.

Komt er, net als in Europees Nederland, een vast bedrag per maand en een eindafrekening per jaar?

Nee. Consumenten blijven per maand een rekening ontvangen voor hun maandelijkse verbruik en voor het vastrecht.. Een eindafrekening achteraf is niet verplicht op grond van de wet. WEB is er vrij in om dat eventueel in te voeren. Maar ook dan gelden de door de ACM vastgestelde tarieven: een vast gebruikstarief per maand en een variabel gebruikstarief voor de afgenomen hoeveelheid elektriciteit of drinkwater.

Waarom heeft WEB per 1 januari de elektriciteitstarieven verhoogd?

Zo lang de tarieven die de ACM heeft vastgesteld, nog niet zijn ingegaan, mag WEB nog de tarieven aanpassen. WEB kan hier, in overleg met het Openbaar Lichaam als aandeelhouder, zelfstandig over besluiten.

Waarom gaat het tarievenstelsel veranderen?

Op 1 juli 2016 is de Wet elektriciteit en drinkwater BES in werking getreden. Het doel van deze wet is een betrouwbare, betaalbare en duurzame drinkwater- en elektriciteitsvoorziening op onder andere Bonaire.
De wetgever wil die doelen bereiken door middel van kostengeoriënteerde tarieven. Dat betekent dat de tarieven die consumenten betalen, zijn gebaseerd op de werkelijke productie- en distributiekosten.
De wetgever heeft de ACM aangewezen om als onafhankelijke toezichthouder, uit te rekenen wat de maximale tarieven zijn die WEB bij een consument in rekening mag brengen.
De reden van de invoering van dit nieuwe tariefstelsel, is dat de ACM op een onafhankelijke manier de kosten moet berekenen die nodig zijn voor een financieel gezond bedrijf. Dit is in het belang van Bonaire, omdat op die manier WEB voldoende inkomsten heeft om het netwerk te onderhouden, investeringen in het netwerk te doen en om elektriciteit en drinkwater in te kopen of zelf te produceren. Aan de andere kant zorgt de vaststelling van de maximum tarieven door de ACM er ook voor dat WEB bij de consument niet meer in rekening mag brengen dan die maximale (kostendekkende) tarieven. De tarieven van de ACM beschermen dus zowel WEB als de consument.

Zijn er manieren om de negatieve financiële gevolgen voor bepaalde groepen mensen te verzachten?

In de Wet elektriciteit en drinkwater BES staan een aantal mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat de financiële gevolgen voor bepaalde groepen afnemers worden beperkt:
– De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (voor drinkwater) en dat van Economische Zaken en Klimaat (voor elektriciteit) kunnen in een ministeriele regeling vastleggen dat voor bepaalde categorieën afnemers een lager vast gebruikstarief geldt.
– De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (voor drinkwater) en dat van Economische Zaken en Klimaat (voor elektriciteit) kunnen subsidie verstrekken aan bepaalde categorieën afnemers wat er leidt dat het vaste gebruikstarief lager wordt.
Daarnaast zijn er mogelijkheden die liggen buiten de Wet elektriciteit en drinkwater BES. Dat gaat dus buiten de tariefvaststelling van de ACM om. Zo zou WEB kunnen besluiten om voor bepaalde categorieën afnemers lagere tarieven in rekening te brengen dan de maximumtarieven die de ACM vaststelt. Ook is er de mogelijkheid dat het Openbaar Lichaam (Directie Samenleving en Zorg) flankerend beleid voert, al dan niet in tezamen met het Ministerie van Sociale Zaken.

Wat is een kleinverbruiker en is dat nog relevant?

Het begrip ‘kleinverbruiker’ is niet relevant voor de nieuwe tarievenstructuur. Elke consument en elk bedrijf betaalt hetzelfde bedrag per kubieke meter drinkwater en per kwh-elektriciteit (het variabele gebruikstarief). Of iemand nu veel of weinig drinkwater of elektriciteit verbruikt, maakt dus voor het bedrag per kubieke meter drinkwater of per kwh elektriciteit niet uit. Natuurlijk is het totaalbedrag wel hoger als iemand meer elektriciteit of drinkwater gebruikt dan iemand die minder drinkwater of elektriciteit gebruikt.

Daarnaast betaalt iedereen een vast bedrag (het vaste gebruikstarief) per maand. Dat bedrag hangt af van de aansluitcapaciteit: voor drinkwater is dat voor bijna iedereen gelijk, voor elektriciteit varieert dat. Zodra de tarieven bekend zijn gemaakt, zullen er een aantal rekenvoorbeelden worden toegevoegd aan de Q&A’s

Deel dit artikel