Politiek & Bestuur

MPB met serie vragen over opheffing schorsing Eilandssecretaris

De MPB wil van Gezaghbber Rijna graag meer informatie over het onderzoek naar het functioneren van de Eilandssecretaris en de beslissing om de opgelegde schorsing op te heffen.
Elvis Tjin Asjoe MPB

De MPB wil van Gezaghbber Rijna graag meer informatie over het onderzoek naar het functioneren van de Eilandssecretaris en de beslissing om de opgelegde schorsing op te heffen.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De grootste politieke fractie binnen de Eilandsraad, MPB, heeft veel vragen over de beslissing van het Bestuurscollege om de schorsing van de Eilandssecretaris Nereida González op te heffen en haar weer met eer in haar oude functie terug te plaatsen. Dat blijkt uit een brief die MPB-fractielid Renata Domacassé namens haar fractie heeft gestuurd aan gezaghebber Edison Rijna.

In de brief van de MPB wordt aan de gezaghebber een 18-tal vragen gesteld omtrend het verrichte onderzoek en ook inzake de door het bestuurscollege genomen beslissingen die hebben geleid tot eerherstel voor de secretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Zo wil de MPB weten of het Bestuurscollege eigenhandig de opdrachtformulering voor het onderzoek heeft aangepast en zo ja, of dat en situatie is die door de beugel kan. Ook wil de fractie van partijleider Elvis Tjin-Asjoe weten wat de conclusies zijn van het onderzoek, hoe het onderzoek is uitgevoerd en wie allemaal zijn geconsulteerd in de aanloop naar het onderzoek dan wel over de interpretaties van de conclusies ervan.

De MPB wijst er op dat niet ‘zo maar’ werd overgegaan tot de schorsing van de eilandssecretaris, zonder dat die beslissing vooraf is getoetst. “Om te komen tot goedkeuring voor een schorsing moet toestemming van de Rijksvertegenwoordiger (RV) verkregen worden”, aldus de brief van Domacassé. Zoals bekend was Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella de mening toegedaan dat de schorsing en het onderzoek inderdaad gerechtvaardigd waren.

Het onderzoek naar het functioneren van González werd genomen door het inmiddels naar huis gestuurde bestuurscollege gevormd door de MPB en DP-leider Clark Abraham. Het BC dat besloten heeft de schorsing van González op te heffen wordt -pikant genoeg- gesteund door onder andere haar levenspartner Robby Beukenboom (dissident PDB-lid) en haar persoonlijke vriendin, Maruga Janga (eveneens dissident PDB-lid).

De MPB wil nu van de gezaghebber weten of de beslissing González terug te plaatsen wel genomen is op zuivere gronden. Domacassé wijst er in haar brief op dat UPB partijleider James Kroon melding had gemaakt van het feit dat het onderzoek naar het functioneren van de hoogste ambtenaar zou moeten geschieden door een administratief-forensisch onderzoeksbureau. “Is er inderdaad een administratief-forensisch onderzoeksbureau benaderd zoals besloten door het BC?” is een van de vragen in de brief van Domacassé.

Diverse waarnemers zijn overigens van mening dat de insteek van het door MPB/Abraham gesteunde BC niet de juiste was. “Het onderzoek had zich moeten richten op de compleet verziekte werksfeer binnen het ambtelijk apparaat, de houding en het optreden van de eilandssecretaris”, aldus een door Bonaire.Nu geraadpleegde betrokkene. “Er is binnen het apparaat sprake van een absolute angstcultuur, een ernstig verpeste werksfeer en een stijl van leidinggeven bij de Eilandssecretaris die echt niet meer van deze tijd is”.

In haar schorsingsbesluit had het oude bestuurscollege zich met name gericht op beweerd plichtsverzuim door de Eilandssecretaris die zaken niet of niet juist in notulen van BC-vergadering zou hebben opgenomen en het feit dat zij genomen besluiten als hoogste ambtenaar niet of niet juist tot uitvoer bracht. Genoemde waarnemers zijn van mening dat de beschuldigingen aan het adres van de Eilandssecretaris moeilijk hard te maken zijn en in feite niet de essentie weergeven van de problematiek welke speelt rondom het functioneren van de Secretaris als hoogste baas van het ambtelijke apparaat van het Openbaar Lichaam.

Deel dit artikel