Bonaire

Nieuwe APK-richtlijn aanvraag vergunningen

Kralendijk – Onlangs heeft gezaghebber Edison Rijna het besluit genomen om nieuwe richtlijnen in te voeren in het kader van de Algemene Politie Keur (P.B. 1919. No25) (APK) – die onder de verantwoordelijkheid van de gezaghebber valt. In het kader van de ordehandhaving verklaart gezaghebber Rijna: ‘De revisie van de richtlijnen was noodzakelijk om het proces te vergemakkelijken maar ook om te komen tot een betere handhaving van de openbare orde.

De regelgeving omtrent de openbare orde en openbare vermakelijkheid is sterk verouderd. In de praktijk loopt de afdeling belast met het coördineren van de verzoeken om een vergunning op grond van de Algemene Politie Keur en verzoeken om een buffetvergunning met enige regelmaat tegen onuitvoerbare bepalingen.

In overleg met alle ketenpartners is besloten de APK richtlijn zoveel mogelijk te stroomlijnen met de wet-/en of regelgeving die na 10-10-10 is ingevoerd.

De APK omvat regels waarmee rekening gehouden moet worden, wanneer er openbare activiteiten georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld feesten, ‘bon ku n’e’, carwash, verkoop in openbare ruimtes enz.

Op basis van de oude APK Richtlijn  moest vier weken vóór de te houden activiteit de aanvraag zijn ingediend. Dit had tot gevolg dat organisatoren van kleine evenementen ook gebonden waren aan deze termijn. Een bijkomend nadeel was dat de termijn ten behoeve van de organisatie van grote evenementen te kort was voor de instanties die verantwoordelijk en belast zijn met toezicht en handhaving van de openbare orde en hygiëneeisen.

In overleg met KPCN is daarom besloten met ingang van 15 augustus 2017 voor een aantal activiteiten geen vergunning meer te verlenen, maar te volstaan met een melding. Het betreft activiteiten waarvoor uit de praktijk blijkt dat er geen vrees behoeft te zijn voor verstoring van de openbare orde of veiligheid. Het gaat om activiteiten als een carwash, wandelmarsen buiten de bebouwde kom, filmavonden, vertoningen, (zangkoren en toneelopvoeringen ed.) en sportactiviteiten. De melding voor deze activiteiten dient twee weken voordat de activiteit plaatsvindt te geschieden bij de afdeling JAZ, door middel van een daarvoor te gebruiken formulier. Bij het inleveren van het meldingsformulier zal degene die melding heeft gedaan een kopie worden verstrekt van de voor de activiteiten geldende richtlijnen. Bijvoorbeeld de richtlijnen voor het maken van muziek of eventuele andere voorwaarden die voorheen als vergunningsvoorwaarden golden.

Omdat er slechts leges verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, zal voortaan activiteiten waarvoor een melding volstaat geen leges verschuldigd zijn.

Voor meer informatie over het besluit en de nieuwe APK-richtlijn kunt u de internetpagina van het openbaar lichaam bonaire  www.bonairegov.com raadplegen  op de pagina van ‘horecavergunningen’.

Deel dit artikel