Bonaire

Arbeidsinspectie verdubbelt aantal buitengewone agenten

De heren D. Frans BSc en de heer drs. L. de Jong zijn donderdag 12 oktober door de korpschef de heer J. Rosales beëdigd als Buitengewoon agent (Bavpollers) van politie voor Caribisch Nederland.

Het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie dat ook Buitengewoon agent van politie is, is daarmee verdubbeld. De verdubbeling van het aantal Buitengewoon agenten van politie bij de Arbeidsinspectie past binnen het beleid van de dienst om verder te professionaliseren. Deze professionalisering richt zich op drie punten:

Binnen de inspectie wordt gewerkt aan het vergroten van inhoudelijke vakkennis;

Het professionaliseren van het optreden van de inspecteur door het trainen van handhavingsvaardigheden. Het optreden vergt takt, wederzijds respect en zo nodig de inzet van dwangmiddelen. Hiervoor hebben inspecteurs juridische kennis nodig. De opleiding tot Buitengewoon agent van politie is daarvan een onderdeel. Behalve algemene juridische kennis leert de inspecteur ook om een proces-verbaal op te maken.

Toelichting

Om een duidelijk beeld te geven wat de Arbeidsinspectie doet is het van belang  om een ieder te informeren op welke manier de Arbeidsinspectie handhaaft.

De Arbeidsinspectie handhaaft de wetten die vallen op het terrein van arbeid en sociale voorzieningen die door Unit SZW worden uitgevoerd. Het gaat dan om wetten op het gebied van arbeidsveiligheid, werk- & rusttijden, arbeid vreemdelingen, loondervingswetten, minimumloon en ontslag.

Algemeen uitgangspunt van de overheid is: vertrouwen in de burger en in bedrijven. Bedrijven en burgers willen zich maatschappelijk verantwoord gedragen en de wet- en regelgeving naleven. Daar waar dat niet gebeurt treedt de Arbeidsinspectie handhavend op. Voor de handhaving beschikt de Arbeidsinspectie over een aantal instrumenten die ingezet kunnen worden om de wetsnaleving af te dwingen.

Waarschuwing: wordt gebruikt als er sprake is van een lichte overtreding op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidstijden, minimumloon en andere arbeidsvoorwaarden. Het bedrijf krijgt alsnog de gelegenheid om de overtreding op te heffen. De overtreding wordt in een waarschuwingsbrief vastgelegd en er wordt een termijn gesteld waarbinnen de overtreding moet zijn opgeheven.

Rocargo

Aanwijzing: wordt op het gebied van arbeidsveiligheid gegeven in die gevallen waar er niet direct ernstig gevaar voor personen bestaat en waarvoor geen concrete bepalingen in de wet- of regelgeving zijn. Er wordt een termijn gesteld waarbinnen de overtreding moet zijn opgeheven en er wordt concreet aangegeven wat de werkgever moet doen om de overtreding weg te nemen.

Bevel staken van de arbeid: vindt plaats als de Arbeidsinspectie beoordeelt dat het aanvangen of doorgaan met het werk ernstig gevaar voor personen oplevert. Het niet naleven van het gegeven bevel is een misdrijf.

Intrekken tewerkstellingsvergunning: is aan de orde als de voorwaarden van de vergunning niet worden nageleefd of als er misbruik wordt gemaakt van de vergunning. Ook kan de Arbeidsinspectie het Hoofd Unit SZW adviseren om een bedrijf tijdelijk geen tewerkstellingsvergunningen te verlenen omdat het bedrijf de administratie rondom arbeid door vreemdelingen niet op orde heeft. Het opschorten van het verlenen van tewerkstellingsvergunningen is bedoeld om het bedrijf de gelegenheid te geven om het proces van aanvragen van vergunningen te verbeteren.

Bestuurlijke boete: kan worden gegeven als de werkgever de zogenaamde loondervingswetten niet naleeft. De Arbeidsinspectie maakt een boeterapport op. Waarna door het Unithoofd SZW namens de Minister de werkgever een boete oplegt. Deze werkwijze is vergelijkbaar met het opmaken van een proces-verbaal. De afhandeling vindt bestuursrechtelijk plaats.

Proces-verbaal: wordt aangezegd bij specifieke strafbare feiten en meervoudige recidive. Het gaat dan onder andere om illegale arbeid in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen BES. Ernstige ongevallen in het kader van de Arbeidsveiligheidswet BES zoals: ongevallen met dodelijke afloop, zeer ernstige delicten of ongevallen met blijvend letsel. Ook wordt proces-verbaal aangezegd wanneer een werkgever geen gehoor heeft gegeven aan een eerdere waarschuwing of aanwijzing. Ook voor het negeren van een bevel staken van de arbeid wordt proces-verbaal aangezegd. De afhandeling vindt plaats door het Openbaar Ministerie.


Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo