Belastingen

Indexering uitkeringsbedragen 2017 van Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Openbaar lichaam logo

Jaarlijks vindt de vaststelling van de bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen voor Caribisch Nederland plaats. Het gaat dan om onder andere het wettelijk minimumuurloon, de AOV, de AWW, de onderstand, de kinderbijslag en het maximumdagloon voor de werknemersverzekeringen. Uit praktisch oogpunt is gekozen voor één regeling die per 1 januari 2017 in gaat.

 Net als voorgaande jaren is gekozen voor verschillende indexcijfers per openbaar lichaam, met uitzondering van de indexatie van bedragen voor buiten de openbare lichamen woonachtige uitkeringsgerechtigden. Deze bedragen zijn gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer van het openbaar lichaam Bonaire.

 De indexatie is op basis van het consumentenprijsindexcijfer voor het derde kwartaal van 2016 zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De door het CBS gemeten ontwikkeling is respectievelijk +0,6% voor Bonaire, -1,0% voor Sint Eustatius en +0,2% voor Saba. 

 Gelijktijdig met de indexatie is sprake van een bijzondere aanpassing van het wettelijk minimumuurloon en de uitkeringen AOV, AWW en onderstand op grond van besluitvorming naar aanleiding van de door het CBS gepubliceerde inkomensstatistiek. Dit geldt alleen voor Sint Eustatius en Saba. De inkomensstatistiek biedt voor Bonaire vooralsnog geen ruimte voor additionele verhoging, omdat de ontwikkeling van het mediaan inkomen (dat daarvoor de basis vormt) op Bonaire achterblijft.  De bijzondere aanpassing is voor Sint Eustatius +10% (resulterend in een totaal van +9% in verband met de 1% deflatie) en voor Saba +5,43% (resulterend in een totaal van +5,63% in verband met de 0,2% inflatie). 

Het bruto minimumuurloon wordt geïndexeerd voor werknemers van 21 jaar en ouder. Volgens het Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES wordt het minimumuurloon van lagere leeftijdsklassen berekend als een percentage daarvan (voor 20-jarigen: 90%; voor 19-jarigen: 85%; voor 18-jarigen: 75%; en voor 16- en 17-jarigen: 65%).

De telkens voor één jaar vast te stellen premiepercentages zijn ten opzichte van 2016 ongewijzigd gebleven. Binnenkort zullen de bedragen bekend worden gemaakt.

Deel dit artikelRocargoRocargo