Ondernemen & Bedrijven

Behandeling zaak openluchttheater bij rechtbank en overheidsinstanties is gecompliceerd

justitie

Kralendijk –In verband met de recente kritiek van de Ombudsman in de media over de dienstverlening, wil het Bestuurscollege van Bonaire benadrukken dat de zaak van het openluchttheater gecompliceerd is omdat het door de rechtbank behandeld moet worden en tegelijkertijd ook door de Ombudsman. Afgezien hiervan heeft ook de Eilandsraad aandacht aan deze zaak besteed. Het is overigens zo de regering in april om de tafel met de ombudsman heeft gezeten om te komen tot afspraken hoe te handelen wanneer er gevallen zijn die ook bij de rechtbank worden behandeld. Bij die gelegenheid is er ook gesproken over de gecompliceerde zaak van het openluchttheater.

Wanneer twee verschillende instanties tegelijkertijd een zaak behandelen, zoals in dit geval de rechtbank en de regering van Bonaire, zijn er bepaalde regels die in acht moeten worden genomen en opgevolgd. Dat betekent dat het voor de overheid moeilijk is om met de burger te communiceren die een klacht heeft ingediend en ook voor een gang naar de rechter heeft gekozen. In zo’n geval moet de overheid zorgvuldig zijn met de informatie die gegeven wordt. Het is goed om te vermelden dat de overheid contact had met de vertegenwoordigers van het betreffende openluchttheater, maar dat de ombudsman van mening was dat het onvoldoende was. Om de eerder genoemde redenen kan de overheid niet meer details over deze zaak geven.

De Bonairiaanse regering vat haar taak om dienst te verlenen serieus op en werkt om die reden continu aan de verbetering van de kwaliteit van de communicatie met burgers. In dit kader zijn er dit jaar verschillende trainingen gegeven en zijn er speciale sessies gehouden met alle afdelingen. Daarnaast is de overheid actief bezig met het proces om de communicatie met burgers te verbeteren die een klacht of een verzoek hebben ingediend. Op dit moment werkt de overheid aan de verbetering van de dienstverlening aan de samenleving en aan een systeem om de correspondentie met burgers zo snel mogelijk af te handelen. Er wordt ook gewerkt aan een manier om in een zo kort mogelijke tijd verzoeken te behandelen. Met het oog hierop heeft de regering de afdelingshoofden gemachtigd om zelf de aanvraag voor een vergunning af te handelen en daarvoor te tekenen.

Samenvatting bezwaar

Verzoekers zijn bewoners/eigenaren van een appartementencomplex op Bonaire. Sinds medio april 2015 is een bedrijf de exploitatie van een openluchtbioscoop begonnen op ongeveer 50 meter van verzoekers appartementencomplex. Hierdoor ondervinden verzoekers en verblijfstoeristen dagelijks in de avonduren geluidoverlast. Behalve een openluchtbioscoop, is er ook een Thais restaurant en een theater.

Verzoekers klagen erover dat het openbaar lichaam Bonaire (OLB) niet heeft beslist op:

Rocargo
  • hun verzoek om handhaving tegen de geluidsoverlast, die zij ervaren van een openluchtbioscoop;
  • hun bezwaarschrift tegen de vestigings-, bouw-, bioscoop- en snackvergunningen verleend ten behoeve van die bioscoop.

Voor een handhavingsverzoek geldt dat er geen wettelijke basis is voor een specifieke termijn. Voor de Nationale ombudsman staat voorop dat de burger altijd binnen een redelijke termijn een antwoord op zijn aanvraag moet krijgen. Voor het beslissen op een bezwaarschrift geldt de wettelijke termijn van vier maanden, te verlengen met 30 dagen.

Het pro forma bezwaarschrift is van 23 april 2015, aangevuld op 24 juli 2015. Het handhavingsverzoek dateert van 13 mei 2015. Verzoekers wachten naar mijn oordeel buitensporig lang op een besluit op hun verzoek om handhaving en op een beschikking op hun bezwaarschrift. Het OLB heeft dan ook gehandeld in strijd met het vereiste van voortvarendheid. Dit is niet behoorlijk. De complexiteit van de zaak, de samenhang met andere procedures of de afwezigheid van bepaalde medewerkers zijn wellicht verklaringen, maar geen rechtvaardiging voor de lange afhandelduur.

Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat de overheid zo snel en slagvaardig als mogelijk handelt. Dat betekent dat een overheidsinstantie aanvragen, bezwaarschriften, klachten en andere brieven van burgers in beginsel dient af te handelen binnen de daarvoor gestelde termijn.

De Nationale ombudsman beveelt het bestuurscollege aan zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te beslissen op het bezwaarschrift en het handhavingsverzoek.

De Nationale ombudsman beveelt het bestuurscollege verder in algemene zin aan binnen de wettelijke termijn op een bezwaarschrift te beslissen. Als onverhoopt uitstel nodig blijkt, informeer de betrokkenen hier dan altijd tijdig over onder opgave van de reden van de vertraging en geef daarbij aan wanneer zij een beslissing van het OLB kunnen verwachten.

Deel dit artikel