BES Eilanden

Benoeming nieuwe arbeidsbemiddelaar Saba en St. Eustatius

PB benoeming

Benoeming nieuwe arbeidsbemiddelaar Saba en St. Eustatius

De Rijksvertegenwoordiger heeft de heer Boasman weer benoemd als arbeidsbemiddelaar voor Saba en St. Eustatius. In het jaar 2015 heeft de heer Boasman zijn ontslag ingediend om de functie van minister te vervullen op St. Maarten. Vanaf die tijd heeft de heer Pontilius naast het werkgebied Bonaire ook de werkgebieden Saba en St. Eustatius erbij gekregen. De heer Pontilius zal nu weer alleen Bonaire voor zijn rekening nemen. Bij afwezigheid kunnen de bemiddelaars de taken in elkaars werkgebied waarnemen. Beide bemiddelaars hebben voldoende kennis en ervaring met de functie.

De eedaflegging van de heer Boasman heeft op 11 juli op St. Maarten plaatsgevonden ten overstaande van de Vertegenwoordiger van Nederland de heer Chris Johnson.

De Arbeidsgeschillenwet 1946 BES, die op 10 oktober 2010 in de plaats is gekomen van de ‘oude’ Nederlands Antilliaanse landsverordening, kent de functie van bemiddelaar. De Kern van de Arbeidsgeschillenwet 1946 is geschilbeslechting via mediation. Indien een geschil is ontstaan, dat aanleiding tot staking dreigt te geven en waarbij 25 werknemers of meer betrokken zijn, dient door de bij het geschil betrokken werkgevers en/of werknemers of door bestuurders van hun vakverenigingen de tussenkomst van de bemiddelaar te worden ingeroepen. Indien minder dan 25 werknemers betrokken zijn, dan is de inschakeling van de bemiddelaar facultatief.

Ook bij de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) kan er een rol zijn voor de bemiddelaar. Hij verleent op verzoek van een werkgever of het bestuur van een vakvereniging van werknemers bemiddeling bij de onderhandelingen omtrent het aangaan van een CAO.

De bemiddelaar heeft bovendien een rol bij het bepalen van de representativiteit van vertegenwoordigers van werknemers in het overleg met hun werkgever. Hij kan op verzoek van de werkgever of van het bestuur van een vakvereniging van werknemers een referendum onder werknemers in een bedrijf houden om vast te stellen welke vakverenigingen door de meerderheid van die werknemers wordt aangewezen om hen te vertegenwoordigen.

De bevoegdheid van de bemiddelaar is beperkt tot het bedrijfsleven. In de sector overheid heeft hij geen taak.

Indien partijen een beroep willen doen op de bemiddelaar dan kan dat door tussenkomst van de RCN-unit SZW op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (t.a.v. de heer M. Eustachia, email Marklin.Eustachia@rijksdienstCN.com, telefoon nr. 715 8371).

Deel dit artikel