Politiek & Bestuur

Vooruitgang en ook uitdagingen BES

Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella heeft een nieuwe voortgangsrapportage opgesteld die eerder deze week door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is toegestuurd aan de leden van de Tweede Kamer.

De rapportage gaat in op de verdere ontwikkelingen en investeringen die in het jaar 2015 op de drie eilanden hebben plaatsgevonden vanuit de diverse ministeries. Volgens Isabella zijn er weer stappen gezet in het verbeteren van de dienstverlening vanuit het Rijk naar de eilandsbesturen en de inwoners van Caribisch Nederland, maar anderzijds ziet hij ook blijvende uitdagingen.

Isabella zegt dat de voortzetting van de kennismaking met de eilanden, de werkbezoeken van Kamerleden en bewindspersonen, de verkiezingen van een nieuwe Eilandsraad op de drie eilanden, de voorbereidingen van de CN-week in juni, het ondertekenen van de meerjarenprogramma’s met Bonaire en Saba, het instellen van verscherpt bestuurlijk toezicht op Sint Eustatius, het opstellen van een plan van aanpak ter verbetering van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie op Sint Eustatius, de presentatie van de uitkomsten van het rapport van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland (Commissie Spies) en het referendum op Bonaire van 2015 in meerdere opzichten een druk en bewogen jaar hebben gemaakt.

De Rijksvertegenwoordiger stelt dat door alle betrokkenen, zowel vanuit Europees Nederland als vanuit de Rijksdienst Caribisch Nederland en de openbare lichamen, veel werk is verzet om de bevolking te helpen en de burgers zo veel mogelijk een betrouwbare en snelle dienstverlening aan te bieden. Ook zegt Isabella dat 2015 is benut om een nieuwe invulling te geven aan de functie van de Rijksvertegenwoordiger als bestuurlijke verbindende schakel tussen Den Haag en de Bestuurscolleges van de openbare lichamen.

Isabella stelt in zijn rapportage echter ook dat nog eens te meer gebleken is dat de regie en de coördinatie vanuit de Rijksvertegenwoordiger op de drie eilanden steviger moet. Volgens Isabella is dat vooral tijdens het verscherpt bestuurlijk toezicht op Sint Eustatius expliciet duidelijk geworden. Isabella stelt dan ook dat zowel op eilandelijk niveau als bij betrokken ministeries het onvoldoende is om ‘op basis van vrijwillige bereidheid tot medewerking de benodigde regie en coördinatie vanuit de Rijksvertegenwoordiger toe te staan’.

Volgens Isaballa heeft dat zijn weerslag in de verhoudingen zowel in Den Haag als in Caribisch Nederland, maar ook richting de eilandbewoners. Isabella stelt dat ook in het rapport van de Commissie Spies daar aandacht voor wordt gevraagd. Isabella verwacht dat met de ondertekening van de meerjarenprogramma’s en de Evaluatie Caribisch Nederland van ‘Vijf jaar verbonden’ een volgende fase in de verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland zijn intrede zal doen. Volgens de Rijksvertegenwoordiger is hiermee de basis gelegd voor de nieuwe verhoudingen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo