Politiek & Bestuur

Milieu-effectrapportage niet altijd meer nodig

Het bestuurscollege heeft de eilandelijke natuurwetgeving zo gewijzigd dat het mogelijk wordt om per activiteit te beoordelen of er in een bepaald gebied wel of geen “milieu-effectrapportage procedure” moet worden gevold.

Deze aanpassing van het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire voorkomt dat voor een activiteit een “milieu-effectrapportage procedure” moet worden gevolgd, terwijl van tevoren al duidelijk is dat de activiteit geen belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu heeft.

Het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire bevat een lijst van 25 activiteiten waarvoor het maken van een milieu-effectrapportage (mer) verplicht is. De wetswijziging maakt het voor het bestuurscollege nu mogelijk om te beoordelen of afgezien kan worden van deze verplichting. Die beoordeling maakt het college aan de hand van een gedegen onderzoek naar de mogelijke effecten van de activiteit waar het om gaat. Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om hun reactie op het onderzoek kenbaar te maken.

Vanwege de belangrijke natuurwaarden in die gebieden is de wetswijziging niet van toepassing voor het onderwaterpark, de salinas van Slagbaai en de andere Ramsargebieden Gotomeer, Klein Bonaire, Pekelmeer en Lac. Ook gebieden met de bestemmingen Water-Marinepark, Water-Natuur en Natuur in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire zijn uitgezonderd. Als voor een gebied met de bestemming Natuur ook een andere bestemming van kracht is, geldt de uitzondering weer niet.

Ook is het niet nodig om een “milieu-effectrapportage procedure” te volgen voor activiteiten waarvoor het bestuurscollege al formele richtlijnen heeft uitgevaardigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de al bestaande richtlijnen voor kunstmatige stranden en eco lodges.

Als een initiatiefnemer in aanmerking wenst te komen voor een mer-beoordeling, stelt deze het bestuurscollege hiervan op de hoogte. Het college zal dan richtlijnen voor het uit te voeren onderzoek opstellen. Als het onderzoek is verricht, legt het college de resultaten gedurende dertig dagen ter inzage en krijgen belanghebbenden de gelegenheid om schriftelijk te reageren. Het college neemt deze reacties mee in de beoordeling van het initiatief. Binnen zes weken na ontvangst van de onderzoeksresultaten neemt het college een besluit of er wel of geen milieu-effectrapportage procedure moet worden gevolgd.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo