Veiligheid & openbare orde

Korps Politie Caribisch Nederland viert haar eerste lustrum

Na vijf jaar van bestaan is dit enerzijds een moment om terug te kijken en anderzijds een moment om de blik op de toekomst te richten.

Het afgelopen jaar heeft een aantal evaluaties plaatsgevonden, zowel gericht op de politieorganisatie specifiek als op Caribisch Nederland in het algemeen. De uitkomsten van deze evaluaties moeten opgepakt worden om het korps toekomstvast verder vorm te geven.

Inmiddels is een aantal ontwikkelingen in gang gezet; het korps heeft een nieuwe toekomstvisie ‘de basis op orde’ aan de korpsbeheerder aangeboden dat zal worden uitgewerkt in een korpsontwikkeltraject.

Het centrale thema van deze plannen is om op de drie eilanden, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, als één korps met een gemeenschappelijke visie en identiteit te werken aan het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid. De bestaande samenwerking met de andere landen in het Caribisch Gebied en de Nederlandse Nationale Politie zal in dit kader worden versterkt.
De aftrap van het korpsontwikkeltraject wordt op 10-10-2015 gegeven. Dit traject, dat vier jaar in beslag zal nemen, richt zich als eerste op de verdere organisatieontwikkeling en op de groei van alle leidinggevenden en medewerkers, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

De uitwerking van de nieuwe visie en beleidsplannen vraagt veel energie, aandacht en commitment van de leiding en de medewerkers van het korps. Continuïteit in de aansturing is hierbij van groot belang. De huidige korpschef kan, mede gelet op de beperkte verlengings mogelijkheden en haar privésituatie, de komende vier jaar niet in deze continuïteit voorzien.
Daarom heeft zij, in goed overleg met de korpsbeheerder, besloten om geen tweede termijn aan te gaan. Concreet betekent dit dat zo spoedig mogelijk -samen met de gezaghebbers en de Hoofdofficier van Justitie van Caribisch Nederland- een opvolger zal worden geselecteerd, aan wie zij op 1 maart 2016 het korps officieel zal overdragen. De periode daaraan voorafgaand zal zij de lopende zaken behartigen en zorgen voor het inwerken van de nieuwe korpschef en diens introductie in het Caribisch gebied.
De korpsbeheerder spreekt bij deze zijn waardering uit voor de grote inzet van mevrouw Buitink voor het Korps Politie Caribisch Nederland.

Deel dit artikel