Politiek & Bestuur

Caribisch Nederland week: toch mooi resultaat

Van 8 tot en met 12 juni jl. vond in Den Haag de Caribisch Nederland week, CN-week, plaats. Speerpunten tijdens deze week waren zoals eerder ingezet: armoedebestrijding, kinderrechten en bevorderen economische ontwikkeling. 

Meerjarenprogramma (MJP) en ontwikkelplannen per eiland

Sinds zijn aantreden als Rijksvertegenwoordiger reist Gilbert Isabella regelmatig tussen de eilanden en naar  Den Haag om zijn bevindingen en ervaringen vanuit Caribisch Nederland daar te delen en aandacht te vragen voor de opvattingen van de eilandsbesturen. Hij spreekt regelmatig met verschillende Ministers, Staatssecretarissen en ambtenaren waarbij speciale aandacht voor de knelpunten die zich voordoen op de verschillende eilanden. Ter voorbereiding spreekt de Rijksvertegenwoordiger regelmatig met de bestuurders van de drie eilanden. De Rijksvertegenwoordiger is zeer tevreden met het feit dat in december 2014 alle drie de eilanden met eigen ontwikkelplannen zijn gekomen. Daar is het Meerjarenplan mede op gebaseerd.

Middelen en begrotingen bij de ministeries

De verschillende ministeries hebben de afgelopen tijd mede naar aanleiding van gesprekken tussen de Rijksvertegenwoordiger en bewindslieden in hun begroting middelen vrijgemaakt om specifieke knelpunten op de eilanden aan te kunnen pakken. In een samenspel met de eilandsbesturen heeft dit geresulteerd in goede afspraken die in de Meerjarenprogramma’s per eiland zijn vastgelegd en bekrachtigd door de handtekening van coördinerend Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het eilandsbestuur van Saba en Bonaire.

Sint Eustatius

Het Meerjarenprogramma van Sint Eustatius kon niet ondertekend worden.Rijksvertegenwoordiger  Gilbert Isabella heeft gezegd dat hij zich de komende tijd extra zal inzetten voor  Sint Eustatius: “de bevolking van Sint Eustatius mag niet de dupe worden van de huidige ontwikkelingen”.De Rijksvertegenwoordiger zal er alles aan doen om, samen met het eilandbestuur, een verbetertraject in te zetten, zodat het Meerjarenprogramma van dit eiland zo spoedig mogelijk besproken en voorgelegd kan worden aan de minister.

Al met al een mooi resultaat waar de inspanningen van velen in de afgelopen maanden de moeite meer dan waard zijn geweest.

Deel dit artikel